Правила за защита на лични данни

Настоящите Вътрешни правила за сигурност при администриране на лични данни от служители в ПГКПИ, наричани по-нататък за краткост ”Правила”, уреждат организацията и реда за упражняване на контрол при обработването на лични данни от служителите на ПГКПИ по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и условията и реда за водене на регистри съгласно ЗЗЛД.