ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

СПЕЦИАЛНОСТ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Решаването на разнообразните и сложни задачи в компютърните системи се осъществява чрез многократно изпълнение на множество програмни кодове. Такава поредица от систематизирани и логически обвързани кодове се нарича програма. За да се реализират всички възможности на компютърните системи, са необходими сложни програми, които свеждат сложните информационни задачи до краен брой прости команди и инструкции предназначени за крайните потребители. Тази част от компютърната комплектовка се нарича програмна част (Software). Нейното значение за развитието на КС /компютърните системи/ е огромно. В момента разработването на програмни средства за КС представлява мощна индустрия – софтуерна индустрия, която дори надвишава по приходи и заетост хардуерната индустрия.

Учениците завършват с професия „Програмист” след явяване на Държавен изпит по специалността.
Държавен образователен стандарт  за придобиване на квалификация по професията „Програмист”  е в приложения документ.

X A клас
XI А клас  XI Б клас
XII A клас XII Б клас