КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА 2023-2024

Във връзка с освободено място в общежитието, ще се извърши ново класиране.

Учениците кандидатстват за настаняване в общежитието чрез подаване на заявление и съгласие на своите родители. Към заявлението, което се подава чрез формата “Кандидатствай за общежитие”, се подават следните документи:

  • Заявление за прием в Общежитието / Приложение 1/.
  • Служебна бележка за доходите на родителите за период от м. юни до м. декември вкл. и се подава при ползване на предимство на база критерий Доход на член от семейството съгласно Приложение 4 „Критерии и показатели за класиране на учениците“.
  • При липса на доход на родител се изисква служебна бележка от НАП за липса на внесени осигурителни вноски и служебна бележка от НОИ за ползвани социална помощ.
  • Служебна бележка за брат /сестра ученик, или студент – подава се при ползване предимство на база критерия „Други деца, редовни ученици или студенти в семейството“
  • Препоръка от учител и/или възпитател, който е бил в педагогическо взаимодействие с ученика през предходната учебна година.

Срокът за подаване на заявления за настаняване в общежитието е от 18.01 до 14:30 ч. на 27.01.2024 г.
Класирането на учениците е по критерии и показатели, които са приети на Педагогически съвет.

При равен брой точки между кандидатите, ще бъде взет под внимание средният успех на ученика към момента на кандидатстване, като допълнителен критерий.

Комисия назначена със заповед на директора ще извърши допълнителното класиране. Списъкът с класираните ученици се одобрява от директора на ПГКПИ – Бургас и се публикува в електронните медии на училището на база входящ номер на подаденото заявление. 

Редът и организацията по допълнителното настаняване в общежитието се определя със заповед на директора на ПГКПИ – Бургас.