Административни услуги

Административните услуги в гимназията се предоставят при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закона за народната просвета (от 01.08.2016г. Закона за предучилищното и училищното образование), Закон за достъп до обществена информация, Наредбата за административното обслужване, Правилника за дейността на училището, както и при гарантиране на:

 1. равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. компетентно, любезно и отзивчиво отношение;
 4. надеждна обратна връзка с потребителите;
 5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени правила;
 6. качество на предоставяните услуги;
 7. утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с приоритетност към лицата в неравностойно положение;

Дейността по предоставяне на административни услуги се осъществява от технически сътрудник, чиято длъжностна характеристика включва необходимите компетентности и задължения. Техническите сътрудници имат задължения да: предоставя информация за административните услуги, извършвани в гимназията на достъпен и разбираем език; отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до съответните длъжностни лица. Той разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга; приема заявления и искания; приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

Длъжностното лице, предоставящо административната услуга, може да изисква информация и/или документи от другите длъжностни лица, когато те са необходими за изготвяне на справки и предоставяне на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА

Административната служба в ПГ по КПИ извършва административни услуги от Понеделник до Петък в работни дни по следния часове график.

08.30 до 12.00 часа

12.45 до 16.30 часа.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл. 7. ПГ по КПИ предоставя следните административни услуги:

 1. Издаване на Удостоверение за завършен клас.
 2. Издаване на Удостоверение за преместване.
 3. Издаване на служебни бележки / издаването става без да се подава заявление/.
 4. Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2).
 5. Издаване на Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3).
 6. Предоставяне на достъп до обществена информация;