ДЗИ 2023-2024 г.

Наредби за провеждане:

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед

Теми за дипломни проекти

Теми на дипломни проекти за специалност Приложно програмиране: Теми за дипломни проекти

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия май-юни:

  • Български език и литература
    – 17 май 2024 г. от 8:30 часа
  • Задължителен изпит за  придобиване на професионална квалификация – теория на професията
    – 20 май 2024 г. от 8:30 часа
  • Задължителен изпит за  придобиване на професионална квалификация – практика на професията
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание

График с дейности:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
– 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до
– 18.05.2023 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до
 – 16.05.2024 г.

Оценяване на изпитните работи
– 20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до
– 07.06.2024 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.
На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2/ тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
По време на държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията всички необходими материали и технически средства се предоставят от училището.