УЧЕБНА СРЕДА

Обучението включва задължителната учебна програма на МОН в професионалното направление Компютърни науки и разширено обучение в извънучебно време под наставничеството на преподаватели от компании и университети от страната. Организацията на обучението ще бъде с единна дигитална система за обучение, която предоставя оторизиран достъп в рамките на гимназията и извън нея, онлайн консултации с преподавателите през целия курс на обучението. Професионална подкрепа и консултация за развитие и подготовка за работа по проекти и при намиране на първа работа.

Първата учебна година включва обучение:
36 седмици на динамична целодневна програма;
648 учебни часа английски език;
320 учебни часа програмиране;
3 хакатона и демонстрации;
72 часа кариерна подготовка;

Учебна програма за “Програмно осигуряване” и “Приложно програмиране” можете да разгледате от тук..

Кога започва учебната година?
Учебната година ще бъде открита на 1 септември 2018 година.

Има ли допълнителна програма за адаптиране към средата?
Училището ще разработи въвеждаща програма за времето от 3 до 14 септември, която ще даде възможност на учениците да се адаптират към новата учебна среда, да се запознаят с правилата за работа в дигиталната среда, както и да участват в първите си обучителни часове по английски език, математика и програмиране. Това ще даде възможност на учителите да определят нивото на владеене на английски език и информатика, за да бъдат оформени групите за обучение.
През този период учениците ще имат и възможността да се запознаят с представители на фирмите-партньори.

Колко време ще продължава учебния ден?
Учебният ден ще започва в 8:30 часа, като в интервала от 12:30 ч. до 13:30 ч. ще бъде осигурено време за обяд в стола към общежитието на гимназията. Задължителните учебни часове приключват до 15:10 ч., като до 17:00 ч. учениците ще се обучават по допълнителна индивидуална програма, която ще им даде възможност за подготовка по английски език, математика, спорт, програмиране, както и за срещи и консултации с представители на фирмите-партньори.

Кои ще бъдат преподавателите?
При обявяване на работните позиции сме поставили високи изисквания и до момента имаме кандидатури на преподаватели от университети и на специалисти с чуждестранни дипломи. Постъпилите за обявените позиции заявления ще ни предоставят възможност да осъществим качествен подбор на педагогическите и непедагогически персонал.

Какво включва обучението по английски език?
Учебният процес ще се отличава с гъвкаво и ускорено изучаване на английски език, отговарящо на спецификата на училището и необходимостта учениците да усвоят ниво С1 по най-бързия начин, за да могат да го използват за работа в областта на високите технологии. Обучението в новата гимназия ще започва с тест за входно ниво по английски език и първоначално разпределение на учениците в четири групи съобразно нивото на владеене на езика. В края на първия срок ще има още един тест, който ще даде възможност на учениците да не губят време в дадена група, а да се прехвърлят при по-напредналите. Формата на тестовете ще бъде сходна с тези на външните изпитни бордове – Cambridge Language Assessment, PEARSON, IELTS, TOEFL и тези на Министерството на образованието.

Ще има ли допълнителни възможности за обучение по математика?
Математиката е в основата на логическото мислене и нейните теории намират приложение в програмирането. Ще разработим допълнителни програми, както за напредналите, така и за тези, за които математиката не е от най-лесните предмети.
Сложните алгоритми, изкуственият интелект, мултимедийните и езиковите технологии, компютърната лингвистика и много други съвременни ИТ решения използват математически решения. Това налага да имаме допълнително обучение по математика за учениците, които са напреднали и желаят да се запознаят с теории по математика, използвани в програмирането.

Какво ще включва обучението по програмиране?

В първи гимназиален етап учениците ще бъдат обучавани на езика за програмиране С++, като в този период обучението по предмета Информационни технологии ще постави основи в HTML, CSS и JavaScript. Един от основните курсове, които преминават всички ученици е IT Essential на CISCO и ускорен курс по SQL. Този етап от подготовката на учениците е съществено важен, защото те осъзнават своя професионален избор.

Във втори гимназиален етап на обучението по програмиране през последните две години ще бъде по езиците C#, Java. Някои от основополагащите учебни предмети, като Математически основи на програмирането, Алгоритми и структури от данни, Конкурентно програмиране и др. ще продължат с основния език за програмиране C++.

C# е доста универсален език, с който се програмира всичко, но има сериозно ограничение – той не е отворена платформа с отворен код. Като собственост на Microsoft, езикът C# се ползва предимно в Microsoft екосистемата, т.е. за програмиране под Windows (сървърни приложения по Windows, cloud приложения в Windows среда, уеб приложения под Windows с ASP.NET и мобилни приложения в Windows Phone и Windows 8).

Java е език за разработка на сървърни приложения, сериозна бизнес логика, големи индустриални системи, включващи сложна обработка и изискващи голяма надеждност. Под Java обикновено се подразбира не само езика Java, но и платформите Java и Java EE. На Java се пишат както сложни server-side системи, така и уеб базиран софтуер. Средата за програмиране ще бъде Eclipce.

Каква е техническата обезпеченост на гимназията?
На територията на кампуса ще бъде изградена съвременна оптична и WiFi мрежа. Ще бъде създадена система за безопасно използване на Интернет и достъп до ресурси за обучение, както и единна система за управление на акаунти на ученици и учители.
Учениците ще разполагат с персонални устройства, които ще могат да използват само по време на обучението си в кампуса. Ще има лаборатория по програмиране, където ще се създадат условия близки до реалните, за да могат групи ученици да работят едновременно във виртуални среди за създаване на общи проекти.

Безопасна ли е учебната среда?
Гимназията е разположена в зелена зона с широк и просторен двор, в който се намират 4 сгради – Учебна сграда, Физкултурен салон, Общежитие и Учебна фирма. В двора и сградите ще бъде изградена съвременна система за видеонаблюдение, както и организирана жива охрана. Общежитието ще бъде охранявано денонощно. Гимназията ще разполага с медицински кабинет и дежурна медицинска сестра.

Как ще се пътува до гимназията?
Осигурен е специализиран транспорт за учениците, които живеят на територията на община Бургас. За тяхно удобство и за спокойствие на родителите им ще бъдат пуснати два автобуса, предназначени за гимназистите и преподавателите им, които ще ги оставят директно в двора на учебното заведение преди започване на първия учебен час в 08.30 часа. Спирките на автобусите ще бъдат определени след анализ на местоживеенето на пътуващите и ще бъдат по основните спирки на градската транспортна мрежа.

Кой може да бъде настанен в общежитието?
Учениците и преподавателите могат да ползват общежитието при специални условия. С приоритет ще бъдат настанявани ученици от други области, общини, отдалечени квартали на Бургас.

Общежитието разполага с:
Единични стаи – 10
Двойни стаи – 5
Тройни стаи – 2
Апартамент – 1
Стая за хора с увреждания – 2
Обща кухня – 2
Стаи за самоподготовка – 2
Перални помещения – 2

Кой ще осигурява храненето в стола към кампуса?
Управлението и храненето в стола към кампуса ще се отговорност на Общинска фирма. Тя ще организира храненето на децата, като спазва здравословни норми за приготвяне на дневното меню и ще изготвя диетични менюта за учениците със специален режим на хранене.