ПРОЕКТИ

Проектите който се изпълняват от гимназията 2020-2023:

  • Проект Еразъм+ КА101-078417
  • Проект Еразъм+ BG01-KA229-079066_1
  • Проект Еразъм+ FR01-KA229-080348_5
  • Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, „Образование за утрешния ден“
  • Национална програма „Занимания по интереси“
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“