ПРОЕКТИ

Проектите който се изпълняват от гимназията 2020-2021:

  • Проект Еразъм+ КА101-078417
  • Проект Еразъм+ BG01-KA229-079066_2
  • Проект Еразъм+ FR01-KA229-080348_5
  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, “Образование за утрешния ден”
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“