РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации осъществява дейности по проект “РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ” BG05M2OP001-5.001-0001 на Министерство на образованието и науката. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

ПГКПИ участва по проекта по Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученициза обезпечаване на образователния процес в условията на кризи и Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

По Дейност 3 бяха обучени 30 учители от ПГКПИ по темите ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ и СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА КОД. Обучители са преподавателите по предметите от направление ИКТ в ПГКПИ – Данаила Стаматова и Петър Георгиев.

По Дейност 1 работата продължава до края на 2023 година.