ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021-2022

За трета поредна година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще участва в НП “Занимания по интереси”. Сформирани са 9 клуба от разнообразни направления – обществени науки, природни науки, технологии и езици.

Всички клубове стартират дейността си от 18.10.2021 година.

Пожелаваме им успешна и ползотворна работа, много приятни моменти с приятели и нови знания!

Клуб “Arduino Basics” е създаден с цел да развие и усъвършенства знаниеята на учениците в електрическите схеми, работа с платки и програмиране. Младите ученици, ще трябва да бъдат прецизни в работата си и да се запознаят с програмирането на Arduino платки. Опита, който трупат, с изграждането и сглобяването на различни електрически схеми е доста ценен, поради причината, че те трябва да бъдат конструирани и програмирани от самите тях. Така те успяват да развият своето логическо и алгоритмично мислене, което е жизнено важно за тяхната професия.
Дейността на клуб “Здраве” е свързана с възпитаване на навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот, изграждане на пълноценен ритъм на активна дейност и почивка. Предмет на дейността на клуба са много теми, свързани с човешкото тяло и неговите нужди и възможности, спорта и необходимостта от активно спортуване, както и природата и нейните безгранични дарове.

Клубът по Дигитална география е създаден, за да покаже на учениците възможностите на геопространствените технологии, с които те да обогатят своите знания и компетентости за процесите и явленията в заобикалящата ги среда. Потребителите на географска информация могат лесно да планират маршрутите си при пътуване, да използват свободно онлайн и традиционни карти, да намират полезна информация за състоянието на природната среда, за състоянието на селищата, за културно-историческото наследство, за световните демографски тенденции и т.н.

Клуб „Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ“ бе създаден през 2019 -2020 учебна година за ученици от IX и X клас във връзка с желанието им да развиват у себе си социални умения, които в най-голяма степен отговарят на техните специфични интереси и таланти. Основна цел на заниманията в клуба е да бъдат развити у учениците умения за водене на конструктивен спор, говорене пред публика, съставяне на разбираема, градивна и достъпна реч с ясно формулирана теза с точни аргументи и конкретни доказателства.
През 2020-2021 учебна година участниците  имаха възможност да получат  допълнителни познания по темите и понятията включени в програмата на клуба – демокрация, права на човека, Европейски съюз и неговите институции, социална държава, екологични проблеми пред световното човечество, образованието днес и в бъдеще и др.
Двама от представителите на клуба  защитиха убедително свои есета на ежегодната Национална философска конференция като  Елина Генова от VIIIб клас зае почетното 3 място. Шест ученици от клуба участваха в обучение за дебaти на eкологична тематика, проведено от фондация „Екообщност“ .
Изразявам искрена надежда, че включилите се през тази учебна 2021-2022  учебна година, ще постигнат още по-добри резултати и ще имаме възможност да се явим с отбори на регионални и национални състезания по дебати. Ръководител на клуба:Христо Симеонов

Клубът “Четенето е моята страст” има за задача да даде възможност на всеки ученик да достъпи до необятния свят на книгите. По този начин участниците в клуба ще развият различни умения и компетентности, които ще им помогнат в развитието им като разумни личности. Четенето като процес има редица ползи:
– развива активността на мозъка;
– намалява стреса и повдига настроението;
– действа вдъхновяващо;
– подобрява паметта и концентрацията;
– развива аналитичното и критично мислене;
– обогатява речника;
– подобрява уменията за писане;
– помага да разбираме хората;
– помага за по-доброто кариерно развитие. В процеса на работа ще имаме реални срещи и онлайн дискусии по книги. Ще посещаваме театрални и музикални постановки, които са базирани на художествени произведения. Ще се срещнем с писатели от съвременната българска литература. Надявам се, че преди всичко клубът ще създаде положителна нагласа към книгите и литературата.
Ръководител: Любомир Димитров
Клубът по Python Robotics е ученическа група, създадена от млади аспиранти към механиката и електротехниката в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Целта на нашия клуб е да даде възможност на учениците да се запознаят и да се включат в авангардни технологии като роботика, автоматизация, програмиране и др. Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки!
Ръководител: Димитър Янакиев
Клубовете “Немският език – мост към една нова култура” и “Уча немски дигитално” имат за цел да обогатят знанията на учениците по немски език като база за опознаване на една по-различна култура. С помощта на дигитални устройства учениците ще могат да получават автентична информация за градове, забележителности, постижения в различните сфери от живота на немскоговорящите страни. Чрез дейността си в тези клубове те не само ще подобрят езиковите си познания, а и ще разширят мирогледа и общата си култура.
Ръководител: Надежда Апостолова

Вече втора година ПГКПИ изпълнява задачите по европейски проект Еразъм. Втора година работи и клуб “Зелени градове “. Учениците от клуба извършват разнообразни дейности свързани с изследване на градската среда и нейното усъвършенстване. Пътят е един – с помощта на технологиите. Ние изучаваме опита на света и начините за справяне със замърсяването. Учениците работят върху ” умни и устойчиви решения на бъдещите градове. Това е един дълъг и задълбочен процес, на който помагат различни институции, с определено отношение към градската среда. Младите хора се научават да използват своите знания и умения за да търсят информация, да я анализират, да правят изводи и да предлагат решения, което допринася за развитие на тяхното творческо, прагматично и прогностично мислене.
Ръководител: Маринета Дежева