ERASMUS+K1 УЧИТЕЛИТЕ СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТ

Един от проектите на гимназията е насочен към усъвършенстване на уменията на учителите и запознаването им със световни педагогически практики.

Проектът е фокусиран върху подкрепянето и насърчаването на професионалното развитие на педагогическите кадри в ПГКПИ и създаването на нагласа у учителите да бъдат проактивни в процеса на непрекъснато повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с учениците. Основните цели на проекта са:

  1. Оказване на професионална подкрепа на учителите с цел повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с учениците;
  2. Подобряване равнището на ключовите компетентности и умения на учителите, свързани с използването на цифровите технологии в обучението;
  3. Развиване на дидактически умения за разработване на електронни обучителни ресурси, съответстващи на потребностите на учениците на “цифровото поколение”;
  4. Запознаване и интегриране в учебната програма на образователни мобилни приложения и дигитални инструменти за разработване на електронно учебно съдържание;
  5. Увеличаване на капацитета на професионалните способности на учителите по чужди езици и другите основни предмети в ПГКПИ с цел използването на по-гъвкави и ефективни методи за обучение, основаващи се на прилагането на цифровите технологии, а именно изработването на електронни обучителни ресурси и онлайн публикуването и интегрирането им в учебната програма;
  6. Развиване на умения у учителите, които да подпомагат учениците да се включват по-пълноценно в различните форми на Активното учене, както и да демонстрират по-голяма степен на автономно учене.

Структурираните курсове, в които ще се включат учителите ще бъдат реализирани в няколко обучителни институции, които имат дългогодишен опит в организирането на обучителни курсове за учители, базирани на европейските образователни стандарти. Структурираните курсове, които те предлагат, благоприятстват професионалното  развитие на учителите, като им предлагат да усъвършенстват своите дидактически умения и да придобият професионални компетентности в области на образованието на 21 век.

Тези курсове са специално предназначени за учители, които работят в областта на интегрирането на ИКТ в обучителния процес, както и им помагат да развият умения за създаване на дигитални обучителни ресурси, които да мотивират учениците за активно и самостоятелно учене. Целите на курсовете са да подпомогнат учителите да вникнат по-дълбоко в ползите на ИКТ-базираното обучение и възможностите, които то дава за модернизиране на обучителните процеси. Освен това, курсовете дават възможност на участниците в тях да се запознаят с широко използвани дигитални инструменти и включването им в обучителния процес. Те спомагат за разработването на иновативни практики за обучение, включващи дигитални инструменти. И не на последно място, курсовете спомагат за развиване на положителна нагласа у учителите към интегрирането на новите ИКТ и използването на Интернет в обучението и работата с учениците.