КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2023-2024

Общежитието на ПГКПИ е несамостоятелен битов комплекс, находящ се в двора на учебното заведение и е адаптирано за трайно настаняване на нуждаещи се от жилищна среда ученици за учебната година. Неговият капацитет е 36 легла, разпределени в единични, двойни, тройни стаи. Право да живее в общежитието има всеки ученик, който е приет да се обучава в ПГКПИ  /дневна форма на обучение/ и има успех не по-нисък от Мн. Добър 5.00 от предходната година на своето обучение. Няма право да живее в общежитие ученик, който: 

 • преминава в самостоятелна форма на обучение. 
 • повтаря учебната година поради слаб успех. 
 • Има наложени санкции по този правилник или по Правилника за устройството и дейността на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. 

Учениците кандидатстват за настаняване в общежитието чрез подаване на заявление и съгласие на своите родители. Към заявлението/което се подава онлайн/ се попълва и комплект документи-приложения. Документите се подават онлайн или лично и се завеждат в деловодството. При онлайн подаване на документите оригиналите се сканират и се изпращат по указания в онлайн формата ред:

 • Заявление за прием в Общежитието / Приложение1/.
 • Служебна бележка за доходите на родителите за период от м. януари до м. юни вкл. и се подава при ползване на предимство на база критерий Доход на член от семейството съгласно Приложение 4 „Критерии и показатели за класиране на учениците“.
 • При липса на доход на родител се изисква служебна бележка от НАП за липса на внесени осигурителни вноски и служебна бележка от НОИ за ползвани социална помощ.
 • Служебна бележка за брат /сестра ученик, или студент – подава се при ползване предимство на база критерия „Други деца, редовни ученици или студенти в семейството“ съгласно Приложение 4.
 • Препоръка от учител и/или възпитател, който е бил в педагогическо взаимодействие с ученика през предходната учебна година.

Срокът за подаване на заявления за настаняване в общежитието е от 15.08 до 30.08 до 16:00 часа.
Класирането на учениците е по критерии и показатели, които са приети на Педагогически съвет.

Критерий 

Показатели 

Успех 

Отличен 

Мн. добър  Добър 

3 

2 

1 

Постоянен адрес на родителите  Извън област Бургас  Извън община Бургас  Извън гр. Бургас 

6 

4 

2 

Други деца, редовни ученици или студенти в семейството  Многодетни 

семейства с повече от 2 деца 

Брат/сестра студент или ученици записани 

дневна форма 

Родители, братя и сестри работещи или учещи 

извън страната 

3 

2 

1 

Сираци или полусираци осиновени деца  Пълен сирак  Полусирак  Осиновено дете 

3 

2 

1 

 

Доход на член от семейството 

Дете от социално 

слабо семейство или безработни родители 

Дете от семейство с доход под минималния, определен за страната  Дете от семейство с доход под средния, 

определен за страната 

3 

2 

1 

Препоръка от учител или възпитател с оценка от комисията  Отлична  Много добра  Добра 

3 

2 

1 

Постигнати високи резултати в областни, национални и международни състезания или конкурси  1 до 3-то място в международни състезания  1 до 3-то място в национални състезания 

 

1 до 3-то място в областни състезания 

 

3  2 

1 

 • Препоръката трябва да бъде съставена от учител или възпитател, който е преподавал на ученика през предходната учебна година. Тя трябва да съдържа данни за: поведението, активността на ученика в процеса на обучение, участието му в училищни, обществени мероприятия, инициирани от ученика училищни или междуучилищни активности. 
 • Списък с класираните ученици се одобрява от директора на ПГКПИ – Бургас и се публикува в електронните медии на училището на база входящ номер на подаденото заявление. 
 • Редът и организацията по настаняване в Общежитието се определя със заповед на ЗД по АСД към ПГКПИ- Бургас.