ПРИЕМ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

Приемът за учебната 2020-2021 учебна година е утвърден със заповед на Министъра на образованието и е:

Програмно осигуряване
Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – две паралелки – 26 ученика По Типов учебен план Утвърдени със Заповед РД 09 – 4127/29.08.2017 г. СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810101 „Програмно осигуряване”, ПРОФЕСИЯ: код 481010 „Програмист”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 „Компютърни науки“

Приложно програмиране
Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – две паралелки – 26 ученика По Типов учебен план Утвърдени със Заповед РД 09 – 4143/29.08.2017 г. СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810301 „Приложно програмиране“ ПРОФЕСИЯ: код 481030 „Приложен програмист” ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 „Компютърни науки“

Какво значение има подредбата на желанията?
Независимо какъв е успехът от изпитите, специалностите следва да бъдат подредени според действителните ви желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение в броя на посочените специалности, може да напишете всички обявени, ако желаете.
Класирането ще бъде по реда на вашите желания, на база на бала на всички кандидати, пожелали да се запишат в тези специалности.

Какви документи трябва да представи пред Комисията по приема?

Документи се подават пред комисия, която е организирана във вашето училище.
Документите, необходими за кандидатстване са:

Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).
Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
Медицинско свидетелство (оригинал и копие) – само при кандидатстване в професионални гимназии.
Документ за самоличност на кандидата.
Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.
Срок 03.07 – 07.07.2020

Може ли документите за кандидатстване да се подават и електронно?
Да, това ще става на https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, изписани в служебните бележки на учениците, получени от училището. Електронно заявление ще може да се подава от домашния компютър.

Препоръки при електронно кандидатстване.
Подаването на документи в електронната система е ЕДНОКРАТНО!
При избиране на нашите специалности – Програмно осигуряване и Приложно програмиране, задължително се изисква и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО.
Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Балообразуване:

  1. Точките от НВО по математика умножени по 3 – мах 300 т.
  2. Точките от НВО по БЕЛ един път – мах 100 т.
  3. Оценките от Свидетелството за основно образование по математика и физика, приравнени в точки – мах 100 т.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният бал е 500 точки

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16.07.2020 г.

График с дати и дейности по кандидатстване след 7. клас може да намерите на сайта на РУО-Бургас https://ruoburgas.org/-v-.html