Екип на гимназията

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Директор Димитрина Тодорова
[email protected]

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини.
Ключови умения:
• Магистър по Математика и Информатика
• Администриране на Server 2018
• Visual Studio – VB, C#
• Администриране на уеб базирани среди за обучение и др. – MOODLE, Coppermine, Word Press
• Инструктор в Microsoft IT Academy
• Администратор в Certiport center
• Обучител и инструктор на учители за използване на локални и уев базирани инструменти за електронно обучение
• Microsoft Office, Technology Associate, Adobe Photoshop
Екипът от учители трябва да намери подход към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да развива максимално неговата подготовка за житейската му реализация, да направи възможно намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара ученика да се участва пълноценно в обучителния процес.

Заместник-директор учебна дейност Христо Симеонов
[email protected]

Завършил съм две висши образования: магистър по Философия в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“ и магистър по Икономика и финанси в Икономическия институт на БАН в град София  в съвместна магистърска програма с Великотърновския университет. Имам специализация по Публичен мениджмънт от Института по урбанистика към университета “Еразъм” в гр. Ротердам, Холандия. Сертифициран съм като училищен медиатор и като такъв съм използвал своите познания и умения при разрешаването на конфликти в своята педагогическа и административна работа. Участвал съм в множество национални и международни проекти, семинари, конференции. 
Учител съм с 28 години педагогически стаж, от които 9 години съм заемал длъжността заместник-директор в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас. Горд съм, че съм бил през годините учител на  над 3700 ученици, които днес са успешни хора, заемащи престижни позиции в България и по света. 
За мен учителската професия е в по-голямата си част призвание и дар отколкото заучаване на методики. Педагогиката е изкуство, което за да се случи е необходимо вдъхновение. Парадигмите в образованието подлежат на непрекъсната промяна, което изисква  постоянно усвояване на нови педагогически техники и технологии. Ученето през целия живот е условието за успех на  педагогическия специалист. 
Самонасоченото  образование е гаранция за откриването на таланта на всеки човек, за осъществени мечти,  благоденствие на духа и като следствие за сигурност на всички нас.  https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms/discussion 
Предметите, които преподавам покриват широк спектър от човешкото знание. Като магистър по философия, с квалификация  преподавател по социално-политическите дисциплини преподавам „Философия“. Като магистър по икономика и финанси преподавам „Икономика“ в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.  
Отдаден съм на това да науча  учениците в ПГКПИ колко е важно да подчиняваме всичко на една крайна цел – човекът и неговото благоденствие; да създам и развия  клуб по Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ; да покажа и да науча децата (доколкото е възможно) на основните техники в медиацията за управление на конфликтите; да запаля учениците по европейската тематика, да ги мотивирам да изучават Европейския съюз и да участват в Програмата на Информационното бюро на ЕП в България – „Училище посланик на ЕП“.   

Заместник-директор по ученически практики Ивелина Арабаджиева
[email protected]

 

През 2010 г. завърших Бургаски свободен университет, специалност „Връзки с обществеността“. От октомври 2022 г. изучавам магистърска степен по специалност „Иновации в обучението по история в средното образование“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. В периода 2014 – 2019 година съм работила, като главен специалист в Културен Център „Морско казино“, отдел „Култура“ към Община Бургас. От октомври 2019 г. съм част от екипа на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.Бургас.

 

 

Заместник-директор по административно-стопанска дейност Пламена Казакова
[email protected]

Завърших своята бакалавърска степен в специалност “Социална педагогика”, професионална квалификация “Педагог”, а след това придобих
ОКС магистратура по Стопанско управление – управление на европейски проекти.
Сертифициран медиатор съм, вписан в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието в България.
От 2019 г. притежавам педагогическа правоспособност “Учител по икономика”, благодарение на която преподавам предприемачество в VIII клас, което ми позволява поне отчасти да мотивирам бъдещите поколения да вземат живота в собствените си ръце и да бъдат промяната, която искат да виждат в света около тях.

Главен счетоводител Станимира Петрова
[email protected]

Завеждащ труд и работна заплата Данаила Манолова
[email protected]

Технически секретар Теодора Тенчева
[email protected]

През 2000г завърших специалност “Стопанско управление” в Бургаски свободен университет. От 2004г до 2022г съм работила в администрация на АЕГ “Гео Милев” – гр. Бургас. От август 2022г съм част от екипa на ПГКПИ – гр. Бургас.

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велика Гюлемерова
[email protected]

Завърших специалност Българска филология  през 2011 г. като бакалавър и специалност Актуална българистика през 2012 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. В периода март 2013 – февруари 2016 година бях редовен докторант по Българска литература към катедрата по История на литературата и сравнително литературознание с тема на дисертацията: „Блудният син в българската литература”. Участвала съм в конференции от национално и международно ниво. Автор съм на редица публикации, свързани с българската литература. През 2016 г. преподавах в българското училище „Моята азбука” в Лондон. През 2017 г. защитих докторска дисертация по българска литература, а от септември 2018г. започнах работа като преподавател по български език и литература в ПГКПИ. Вярвам, че амбицията трябва да стои в основата на всеки стремеж и че зад успеха се крие много труд и постоянство.

Анелия Петрова
[email protected]

“Да учиш не значи да се променяш, а да добавяш.” – Венцеслав Константинов

Завършила съм висшето си образование в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” със специалност “Български език и история”. Като преподавател се стремя да постигна най-доброто за своите ученици, да предам знания и умения чрез съвременни методи. Смятам, че моята задача е да формирам у тях позитивно отношение към ученето, да напътствам техните търсения, да стимулирам развитието на индивидуалните възможности на всяко дете, да му помагам и да го насърчавам. Стремя се да науча учениците си на емпатия, отговорност, прецизност и умение за самоконтрол и самооценка. Възприемам преподавателската си дейност като голяма отговорност, към която подхождам с голяма всеотдайност.

 

Даниела Чавдарова
[email protected]

По образование съм бакалавър по специалност „Българска и английска филология“, придобита в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. През периода 2006-2012 г. живях в САЩ, където специализирах и английски език в Colorado Mountain Collage.

Началото на учителската си кариерата започнах през 2013 г. в Бургас като преподавател по английски език в Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“, а впоследствие и в ОУ „Антон Страшимиров“. Присъединих се към екипа на ПГКПИ през 2020 г., мотивирана от професионализма на ръководството и колегите.  След няколко години извън училище – чиновническа работа в частна компания, осъзнах, че да съм учител е истинско призвание.

Вярвам, че образователният процес е не само компетентно преподаване на специализирана материя на група ученици, но и индивидуален подход – намирайки път към всеки, да му помогна да открие силните си страни и да го мотивирам към самоусъвършенстване, възпитавайки упоритост, търпение, аналитичност, креативност, кооперативност, доброта…

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Йорданка Николова
[email protected]

Йорданка Николова има дългогодишен административен и управленски опит, натрупан като ръководител на Катедрата по чужди езици в БСУ, а също и като директор на Училището за чужди езици „Фарос“ в Бургас. Към високата й подготовка и квалификация през годините тя добавя завършен курс на обучение в колежа Хомътън на Кеймбриджкия университет. Член е на първия управителен съвет на клона на Международната асоциация на преподавателите по английски език в България, IATEFL.

От 2001 година е хоноруван екзаминатор на Кеймбриджкия изпитен борд, което й дава възможност да натрупа богат опит в подготовката и провеждането на изпитите по английски език за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език. Работила е и като образователен консултант по английски език за издателство “Макмилан” в България. Автор е на четири учебника по английски език и редица статии, свързани с преподаването на чужди езици. От 2013 година участва активно в екипа на БСУ за въвеждане на дистанционното обучение и информационните и комуникационни технологии в образованието.

Лариса Загорова
[email protected]      Завършила английска филология ПУ Паисий Хилендарски С тридесет годишен стажот които 24 като старши учител в Търговска гимназия гр Бургасхоноруван преподавател в БСУ катедра Икономически и управленски услугичастни езикови училища – ФаросБиг БенБритански културен центърФарЕвроквалификационен център и др.  Diploma in Teaching English for Vocational Рurposes-Преподаване на бизнес английски език. Ръководител екип на Търговска гимназия в  българо-американски проект “My Place, Your Place – Our Place”-  БСУ, СУ „Братя Миладинови“ съвместно с Университета в Knoxville, Tennessee 2003г. 

Основател и  кординатор в българо-немски проект за обмяна на опит с ученици и преподаватели от Търговска гимназия и Икономическа гимназия БенцхаймГермания, 2004-2014 

„След толкова години в образователната система, все още не съм сигурна в смисъла на някои неща- в оценките, в обичайната учителска строгост, в насилственото наливане на учебното съдържание, в безкрайната задължителност да се усвои едно и също по един и същ начин от съвсем различни по талант и темперамент ученици… В едно обаче съм сигурна- че училището трябва да учи децата на няколко фундаментални неща- самостоятелност, трудолюбие, непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване и любопитство за знание, хуманност, мащаб на мисленето и родолюбие.  

В нашето училище сме заложили точно на това! 

Надежда Гълъбова
[email protected]

Надежда Гълъбова e завършила АЕГ, Бургас, английска филология и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010  защитава и международен сертификат за преподаване на английски език (CELTA) пред Cambridge Assessment English. Има над 20 годишен опит в преподаването както в частния, така и в държавния сектор. Тя споделя, че работи с убеждението, че системата на държавното образование има нужда от промени и това училище е мястото, където положителните промени могат да се случат. Основната й цел е да насърчава у децата  критично мислене, екипна работа, креативност и последователност.

Ивелина Колева
[email protected]

Образование: АЕГ Гео Милев гр Бургас
АА Business and management ;St Petersburg college, Florida, USA
Магистър Английска филолофия, ВТУ „Св Св Кирил и Методий“, гр В. Търново
Магистър Международни Икономически Отношения, УНСС, София

Икономист с опит в сферата на маркетинга и рекламата в голяма международна фармацевтична компания
Преводач, лингвист и експерт с опит в публичния сектор с европейски проекти и програми.
Опит в теория и практика при прилагането на компютърни програми и технологии, обучения по съвременни методи, организация и участия в редица международни събития, комуникация и контакти с европейски институции. Тук съм, защото вярвам, че образователната система в България може да подготви качествени специалисти, които да предложат умения на глобално ниво. Това ще бъдат хора, които ще са търсени и конкурентноспособни навсякъде по света. От нас зависи заедно с обучителните програми да разширим и техния мироглед и обща култура, така че да бъдат утрешните граждани на света, от които планетата има нужда.

Надежда Куманова
[email protected]

There is no substitute for hard work – Thomas Edison 

В съвремие, където английският език е буквално „навсякъде и във всичко“ и където глобално резултатите са желани „тук и сега“, си е истинско предизвикателство да преподаваш английски език. По принцип, ученето на език, на какъвто и да е чужд език, е преди всичко усърден труд и много вложени часове  в съзнателни (понякога скучни) усилия. Опитвам се да създам нагласа в учениците си за постоянство и самодисциплина, за организираност, за осъзната отговорност, че всеки ден положен труд в ученето на езика е брънка в редицата от малки стъпки към голямата цел. Както гласи една китайска поговорка, ученето не е зрелищен спорт! Но за нашите млади кандидат- програмисти е мотивиращо, че ученето на английски език ги подготвя за тяхното бъдеще. 

Ирена Георгиева
[email protected]

Завършила съм висше образование “Приложна лингвистика – френски и италиански език” във ВТУ” Св.св. Кирил и Методий” и  Английска филология в ШУ “Епископ К. Преславски”.
С почти 20-годишен преподавателски опит както в държавно, така и в частно училище.
Да си добър учител, означава да умееш да преподаваш качествено и на разбираем език, да се съобразяваш с индивидуалните потребности на учениците, да не спираш да усъвършенстваш себе си, и да успяваш да мотивираш учениците да реализират идеите си. Смятам, че учителят не трябва да се ограничава с тематични планове, а да има свободата да избира различни подходи, съобразени с възможностите на класа. Моята роля е да ги науча да мислят, да търсят и да се развиват.
Росица Найденова
[email protected]
Завърших средното си образование в АЕГ” Гео Милев “, гр. Бургас и висшето във “ВТУ” Св.Св. Кирил и Методий “. Магистър по английска филология. От 1993 до 2022г. преподавах по английски език в АЕГ, Бургас. От 2022г. съм част от колектива на ПГКПИ, Бургас. Притежавам IV ПКС, участвала съм в многобройни квалификационни курсове и обучения, работила съм по международни проекти по програмата Еразъм, както и съвместно с Корпуса на Мира и фондация Фулбрайт ( САЩ). За мен изборът на учителската професия е осъзнат и целенасочен. Работата с млади хора е както предизвикателство,  така и удоволствие и удовлетворение. ” Учител ” не означава единствено “човек, който предава знания “. “Учител ” означава любов, разбиране, отдаденост, уважение, човечност, комуникация, екипност, стремеж към самоусъвършенстване.
Немски език Надежда Апостолова
[email protected]

Завършила специалност немска филология като магистър във ВТУ “Кирил и Методий”. Повишавала е квалификацията си в обучителни курсове на Гьоте Институт в Кьолн, Бон и Брюксел.
Има дългогодишен опит като учител по немски език във всички нива на училищното образование.
Стремя се освен да обучавам учениците по предмета, така и да търся начини за повишаване на тяхната мотивация за учене, защото тя е в основата на успешното обучение.
Радвам се, че ПГПКИ гр. Бургас ми дава възможност да прилагам иновативни технологии за подобряване качеството на обучението.

Немски език Магдалена Иванова
[email protected]

“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”

J. Wolfgang von Goethe

„Този който не владее чужди езици, не познава и своя собствен“- звучи парадоксално, но изучаването на чужд език действително те кара да вникнеш детайлно в същината и логиката на майчиния. Немският език притежава невероятно лексикално богатство, логична и структурирана граматика и красива мелодия, което дава необятна свобода на изказа. Убедена съм, че владеенето на немски език дава сериозно предимство на бъдещите IT специалисти на ПГКПИ и ги прави по-конкурентоспособни в бъдещите изяви на трудовия пазар.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАТИКА и ТЕХНОЛОГИИ

Информатика и Информационни технологии Данаила Стаматова
[email protected]

По образование съм магистър по математика и информатика с учителска правоспособност и III ПКС. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Целият ми трудов стаж е като учител в гимназиален етап. 

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. Искам учениците, на които преподавам, да станат отговорни и мислещи млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация, в която попадат. Изграждането на приятелски отношения с учениците и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. 

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – интерактивни уроци, мултимедийни презентации, електронни тестове, проучвания, доклади, работа по проекти в екип, използване на интерактивна дъска и електронни платформи за обучение, работа в споделена среда и интердисциплинарни уроци. В часовете си използвам електронните учебници, но разчитам и на авторски презентации съобразени с особеностите на учениците от класа. 

Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. 

Информатика и Информационни технологии Виктор Стоев
[email protected]

Завършва висше образование бакалавър – Университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, специалност Електроника. Участвам в занимания по интереси и ръководя курс по компютърно моделиране и роботика – Ардуино за начинаещи. Лидер и координатор съм в Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата), която е водеща международна младежка организация за личностно развитие и постижения.

Целта на образованието е да поставя в центъра ученика. Да се фокусира върху индивидуалните способности и включване на учениците в процеса на обучение. Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощряват. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и развива, за да се постигнат положителни промени в личността на младите хора и да се овладяват трайни знания, умения и навици.

Информатика и Информационни технологии Красимир Ватев
[email protected]

Средното си образование завършва в Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский гр. Бургас със специалност Системно програмиране.

Образованието си продължава в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас специалност Софтуерно инженерство. През втората година от следването си започва да преподава извънкласни дейности в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Участва в обучението по „Роботика за деца от 7 до 12-годишна възраст в ОУ „Александър Георгиев- Коджакафалията“ гр. Бургас. От септември 2020 година е назначен като учител по програмиране в ПГКПИ. Съвместно с тези дейности провежда занимания по интереси „Роботика в СУ Димчо Дебелянов гр. Бургас. 

В работата си с учениците използва иновативни методи на обучение. Привърженик е на модерните технологии и иска учениците, на които преподава,  да бъдат успешни личности и добре подготвени ИТ специалисти. 

Информатика и Информационни технологии Димитър Янакиев
[email protected]

Завършил Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский” гр. Бургас със специалност Системно програмиране, продължава образованието си в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас със специалност „Компютърни системи и технологии“. Започва работа като външен лектор в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации с интерес към програмирането на микроконтролери и от Септември 2020 година започва работа като учител по информатика и информационни технологии. През същата година придобива квалификации като инструктор от Cisco академия и графичен дизайн на „SolidWorks“. Текущо се занимава с клубовете по програмиране на хуманоидни роботи, микроконтролери и „Графичен дизайн“ в извънкласни дейности
Търси и усъвършенства желанието за иновативно мислене в своите ученици и окуражава мисленето „извън кутията“. „Искам да чуя отговор, независимо дали е прав или грешен, важното е да не спирате да мислите“

Информатика и Информационни технологии Мариана Енчева
[email protected]

Информатика и Информационни технологии Мирослав Жеков
[email protected]

 

Професионалното ми обучение е в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност музикална педагогика с поп и джаз пеене. Образованието си продължава в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас специалност Софтуерно инженерство. В момента преподава извънкласни дейности в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.
Обичам технологиите и вярвам, че чрез тях можем да създадем невероятни музикални произведения и етюди, които да докоснат душата ни.

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Математика Даниела Кирова
[email protected]

Даниела Кирова  преподава математика на бъдещите IT специалисти от ПГКПИ.

Щастие е за мен, че мога да предам любовта си към математиката, защото няма друга наука, която  разкрива по-ясно хармонията на природата. Както е казал Леонардо да Винчи:  “Нито едно човешко изследване не може да се нарече истинска наука, ако не е минало през математически доказателства.” Силно се надявам това да разберат и моите ученици!

 

 

Математика Гергана Павелова
[email protected]

Завърших средното си образование в Немска Езикова Гимназия Гьоте, гр. Бургас, гимназия с традиции и отлична школа за по-нататъшното развитие на всеки млад човек. Бакалавърската и магистърската ми степен са от Икономически Университет, гр. Варна, след което придобих педагогическа правоспособност в БСУ.

Вярвам, че днешните ученици са голямо предизвикателство за всеки един преподавател и за да успее човек да достигне до тях, трябва да излезе от рамките и да бъде креативен, както в работата, така и в отношението си към учениците. Упоритият труд винаги се възнаграждава под формата на професионална реализация и аз вярвам, че всяко дете, което учи при нас, след години ще оцени отличната си подготовка, получена тук, като най-важният старт и основа за бъдещите си успехи.

И както е казал Пабло Пикасо: „Действието е основният ключ към успеха“. Така, че дерзайте и успехът ви е гарантиран!

Математика Мариана Колева
[email protected]

Докторант по научната специалност 02.19.08 „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите” при Технически университет, гр. София. Притежава допълнителна квалификация „Учител по математика и информатика“. Присъединява се към екипа на гимназията през 2019 г. като учител по математика и физика.

Вярвам, че учителската професия в най-голяма степен притежава влиянието и възможността истински да промени света – чрез децата. Омайният чар на математиката пленява всеки, който се е отдал на нея, и е сравним с опиянението, с което поетите завършват своите творби, но винаги е оставал неразбираем за страничния наблюдател. Но, не трябва да се забравя, че числата са навсякъде около нас и всеки човек в ежедневието си е малко или много математик.

Математика Олександра Якимчук
[email protected]

 

През 2005 година завърших специалност “Икономически анализ на стопанска дейност” в “Приднипровска държавна академия на строителство и архитектура” в гр. Днипро, Украйна като бакалавър и специалист. През 2019 година завърших и магистратура в Бердянски държавен педагогически университет по специалност “Учител по математика”.
Математиката винаги е заемала специално място живота ми. Колкото повече уча, толкова повече откривам интересни неща и научавам да формулирам причинно-следствени връзки. В часовете по математика провокирам моите ученици да използват различни методи за решаване на задачи и да търсят решения, без да се страхуват от грешки. Разглеждайки няколко подхода, насърчавам учениците да направят собствени изводи и да определят най-подходящото решение. Убедена съм, че математиката може да изглежда неинтересна само ако никога не си я учил.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

История и география Виолета Иванова
[email protected]

Магистър по история и география, ВТУ“СВ.св.Кирил и Методий“

Притежавам III ПКС

Над 20 години стаж като учител

Историята и географията са едни от най-древните науки и сред любимите на учениците.Използването на новите технологии в обучението прави образованието по-атрактивно и привлекателно .

В учителската професия е необходимо да бъдеш търпелив, толерантен и безкомпромисен в случаите, в които това се налага. Надявам се да помогна на учениците да формират своя мироглед и да израстнат като всеотдайни и добри хора.

 

История и география Андреяна Стоянова
[email protected]

Образование – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Преподава география и икономика на учениците от ПГКПИ.

В 21 век не е лесно един съвременен млад човек да харесват една толкова древна наука като географията. За мен е удоволствие и в същото време огромно предизвикателство да науча учениците, че пред географията днес стоят нови задачи за разрешаване, както и това, че тя не е наука, изпълнена само с факти. Географията свързва природата и обществото, чрез нея учениците могат да разбират и обясняват световните природни и обществени процеси и явления, чрез нея разбираме по-лесно света, в който живеем.

Училището трябва да учи децата на това, което ги очаква в реалния живот, а една от съвременните задачи на географията е всеки човек да притежава както обща, така и дигитална географска култура, да бъде ориентиран в пространството  и заобикалящата го среда.

Философия, история, гражданско образование и икономика Татяна Бошнакова
[email protected]

 

Завърших бакалавърската си степен в университет „Проф. д-р Асен Златаров“ със специалност: Методика на обучението по „История и психология с допълнителна квалификация – философски цикъл“ .

Да работиш с гимназисти е предизвикателство! Те са будни, знаещи хора, които изграждат характерите си в този период, и търсещи мястото си в обществото. Науките философия и история са идеалният инструмент, който допринася за тяхното личностно израстване. Винаги им повтарям, че за да взимаме най-правилните решения в бъдещето, трябва да се поучим от грешките на миналото и затова то е толкова важно. Важно е да съхраним традициите и българщината в нашето общество. Да учим децата, че човек трябва да има ценности и морал. Това са само част от темите, на които наблягаме в нашите часове по история и философия. 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Химия Дарина Кандарова
[email protected]

 

Завършила съм Шуменски университет „Константин Преславски“, специалност биология и химия. Преподавател съм от 25 години. Имам II професионална квалификационна степен.

В работата си се стремя да покажа на моите ученици забавната и полезна страна на природните науки. Да оценят красотата и хармонията на процесите в природата, за да приемат нейното опазване за лична кауза.

 

Биология Цветомира Иванова
[email protected]

Завърших бакалавърска степен специалност Биотехнологии през 2010 г. и магистърска степен специалност Анализ и контрол на храните през 2012 г. През 2016 г защитих докторска дисертация на тема „Имунофлуоресцентен биосензор за анализ на млечни продукти“. Притежавам допълнителна квалификация „Учител по биология“. Присъединих се към екипа на гимназията през 2023 г. като учител по биология и здравно образование. Стремя се да насърчавам учениците да бъдат любопитни, амбициозни и ангажирани, защото вярвам, че във всеки един от тях се крие потенциал за големи постижения и вдъхновяващи успехи.

 

 

Физика и астрономия Христина Христова
[email protected]

Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистърска степен по физика и химия. От 1999г. съм учител по физика. Защитила съм трета професионално- квалификационна степен със специализация „Детско- юношеска и училищна психология“ към Тракийски университет- Стара Загора.

Моята философия е „ В центъра поставям ученика“. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. Основните ми задачи са: да подпомогна подготовката и да предизвикам интерес на учениците към природните науки, да развия в тях самостоятелност и логическо мислене.

Мотото ми е: Не е важно да си велик, достатъчно е да даваш най-доброто от себе си.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ СПОРТ И ИЗКУСТВО

Физическо възпитание и спорт Иван Ангелов
[email protected]

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.
Използването на иновативни методи при обучението зедно със здравословната насоченост на
физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържа с често провеждане на състезания по видове спорт и игри. Това помага на учениците да развият своите личностни качества –дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.

Треньор съм по плуване и аз самият съм състезател.

 

Физическо възпитание и спорт Теди Дремсизов
[email protected]

Завърших Английска гимназия в Бургас през 2013г., след което специалност “Компютърни системи и технологии” в БСУ като Бакалавър. Магистърската си степен “Педагогика на обучението по ФВС” завърших през 2021 година във ВТУ. Притежавам и Професионална квалификация “Треньор по волейбол”.
Като професионален състезател по волейбол прекратих активната си кариера на 23г., след което се захванах с треньорска дейност – деца, юноши, помощник-треньор на представителният отбор на “Нефтохимик”.
Част от екипа на ПГКПИ съм от 2022г.  Смятам, че предметът “Физическо възпитание и спорт” създава безценни навици, един от които е дисциплината, а това според мен е качеството, без което на всяко дете ще е много трудно за напред, развива и важни двигателни умения, които в днешно време са важни, предвид застоялия начин на живот, който водят голяма част от учениците.

 

Физическо възпитание и спорт Гергана Стоянова
[email protected]

Изобразително изкуство Златка Коева
[email protected]

Завършила съм изящни изкуства –„Графика“ във факултета по изобразителни изкуства във Велико Търново. Работя с учениците и им помагам да изграждат своя талант. Работя живопис и графика.

Учениците ми имат множество участия в изложби и спечелени чуждестранни конкурси. Успешно кандидатстват в университети в страната и чужбина. Вярвам, че изкуството ни прави по-добри, отключва въображението ни и ни сплотява като личности в името на различни каузи.

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

Физическо възпитание и спорт Пею Узунов
[email protected]

Старши възпитател и учител по физическо възпитание и спорт. Пета квалификационна степен. Дългогодишен учител и треньор по хандбал с над тридесет и девет години трудов стаж по специалността.
Физическо възпитание и спорт Георги Георгиев
[email protected]
Занимания по интереси Росица Петрова
Физическо възпитание и спорт Васко Василев
[email protected]