Екип на гимназията

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Директор Димитрина Тодорова
[email protected]

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини.
Ключови умения:
• Магистър по Математика и Информатика
• Администриране на Server 2018
• Visual Studio – VB, C#
• Администриране на уеб базирани среди за обучение и др. – MOODLE, Coppermine, Word Press
• Инструктор в Microsoft IT Academy
• Администратор в Certiport center
• Обучител и инструктор на учители за използване на локални и уев базирани инструменти за електронно обучение
• Microsoft Office, Technology Associate, Adobe Photoshop
Екипът от учители трябва да намери подход към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да развива максимално неговата подготовка за житейската му реализация, да направи възможно намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара ученика да се участва пълноценно в обучителния процес.

Заместник-директор учебна дейност Данаила Стаматова
[email protected]

По образование съм магистър по математика и информатика с учителска правоспособност и III ПКС. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Целият ми трудов стаж е като учител в гимназиален етап.

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. Искам учениците, на които преподавам, да станат отговорни и мислещи млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация, в която попадат. Изграждането на приятелски отношения с учениците и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата.

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – интерактивни уроци, мултимедийни презентации, електронни тестове, проучвания, доклади, работа по проекти в екип, използване на интерактивна дъска и електронни платформи за обучение, работа в споделена среда и интердисциплинарни уроци. В часовете си използвам електронните учебници, но разчитам и на авторски презентации съобразени с особеностите на учениците от класа.
Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене.

Заместник-директор по ученически практики Ивелина Арабаджиева
[email protected]

През 2010 г. завърших Бургаски свободен университет, специалност „Връзки с обществеността“. От октомври 2022 г. изучавам магистърска степен по специалност „Иновации в обучението по история в средното образование“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. В периода 2014 – 2019 година съм работила, като главен специалист в Културен Център „Морско казино“, отдел „Култура“ към Община Бургас. От октомври 2019 г. съм част от екипа на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.Бургас.

 

 

 

Заместник-директор по административно-стопанска дейност Пламена Казакова
[email protected]

Завърших своята бакалавърска степен в специалност „Социална педагогика“, професионална квалификация „Педагог“, а след това придобих
ОКС магистратура по Стопанско управление – управление на европейски проекти.
Сертифициран медиатор съм, вписан в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието в България.
От 2019 г. притежавам педагогическа правоспособност „Учител по икономика“, благодарение на която преподавам предприемачество в VIII клас, което ми позволява поне отчасти да мотивирам бъдещите поколения да вземат живота в собствените си ръце и да бъдат промяната, която искат да виждат в света около тях.

 

Главен счетоводител Станимира Петрова
[email protected]

Завеждащ труд и работна заплата Данаила Манолова
[email protected]

 

Технически секретар Теодора Тенчева
[email protected]

През 2000г завърших специалност „Стопанско управление“ в Бургаски свободен университет. От 2004г до 2022г съм работила в администрация на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас. От август 2022г съм част от екипa на ПГКПИ – гр. Бургас.

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велика Гюлемерова
[email protected]

Завършва специалност Българска филология  през 2011 г. като бакалавър и специалност Актуална българистика през 2012 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В периода март 2013 – февруари 2016 година е редовен докторант по Българска литература към катедрата по История на литературата и сравнително литературознание с тема на дисертацията: „Блудният син в българската литература“. Участва в конференции от национално и международно ниво. Автор е на редица публикации, свързани с българската литература. През 2016 г. преподава в българското училище „Моята азбука” в Лондон. През 2017 г. защитава докторска дисертация по българска литература, а от септември 2018г. започва работа като преподавател по български език и литература в ПГКПИ.

 

Любомир Димитров
[email protected]

Завърших бакалавърската си степен „Български език и история“ и магистратура „Спортна педагогика“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Също така придобих СДК „Религия“ към Софийския университет. Имам ПКС. 

Въпреки крехките ми 25 години вече имам 5-годишен педагогически опит в сферата на образованието.  

Като млад учител смятам, че на съвременното образование са нужни млади и амбициозни специалисти, които да дадат нов тласък за развитие. За мен лично е важно да изграждаме освен мислещи и разумни личности, също така и добри хора.   

Моят девиз е „Бъди добър, когато това е възможно. Това винаги е възможно.“! 

Даниела Чавдарова
[email protected]

По образование съм бакалавър по специалност „Българска и английска филология“, придобита в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

През периода 2006-2012 г. живях в САЩ, където специализирах и английски език в Colorado Mountain Collage.

Началото на учителската си кариерата започнах през 2013 г. в Бургас като преподавател по английски език в Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“, а впоследствие и в ОУ „Антон Страшимиров“.

Присъединих се към екипа на ПГКПИ през 2020 г., мотивирана от професионализма на ръководството и колегите.  След няколко години извън училище – чиновническа работа в частна компания, осъзнах, че да съм учител е истинско призвание.

Вярвам, че образователният процес е не само компетентно преподаване на специализирана материя на група ученици, но и индивидуален подход – намирайки път към всеки, да му помогна да открие силните си страни и да го мотивирам към самоусъвършенстване, възпитавайки упоритост, търпение, аналитичност, креативност, кооперативност, доброта…

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Йорданка Николова
[email protected]

Йорданка Николова има дългогодишен административен и управленски опит, натрупан като ръководител на Катедрата по чужди езици в БСУ, а също и като директор на Училището за чужди езици „Фарос“ в Бургас. Към високата й подготовка и квалификация през годините тя добавя завършен курс на обучение в колежа Хомътън на Кеймбриджкия университет. Член е на първия управителен съвет на клона на Международната асоциация на преподавателите по английски език в България, IATEFL.

От 2001 година е хоноруван екзаминатор на Кеймбриджкия изпитен борд, което й дава възможност да натрупа богат опит в подготовката и провеждането на изпитите по английски език за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език. Работила е и като образователен консултант по английски език за издателство “Макмилан” в България. Автор е на четири учебника по английски език и редица статии, свързани с преподаването на чужди езици. От 2013 година участва активно в екипа на БСУ за въвеждане на дистанционното обучение и информационните и комуникационни технологии в образованието.

Лариса Загорова
[email protected]

Завършила английска филология ПУ Паисий Хилендарски С тридесет годишен стажот които 24 като старши учител в Търговска гимназия гр Бургасхоноруван преподавател в БСУ катедра Икономически и управленски услугичастни езикови училища – ФаросБиг БенБритански културен центърФарЕвроквалификационен център и др.  Diploma in Teaching English for Vocational Рurposes-Преподаване на бизнес английски език. Ръководител екип на Търговска гимназия в  българо-американски проект “My Place, Your Place – Our Place”-  БСУ, СУ „Братя Миладинови“ съвместно с Университета в Knoxville, Tennessee 2003г. 

Основател и  кординатор в българо – немски проект за обмяна на опит с ученици и преподаватели от Търговска гимназия и Икономическа гимназия БенцхаймГермания, 2004-2014 

„След толкова години в образователната система, все още не съм сигурна в смисъла на някои неща- в оценките, в обичайната учителска строгост, в насилственото наливане на учебното съдържание, в безкрайната задължителност да се усвои едно и също по един и същ начин от съвсем различни по талант и темперамент ученици… В едно обаче съм сигурна- че училището трябва да учи децата на няколко фундаментални неща- самостоятелност, трудолюбие, непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване и любопитство за знание, хуманност, мащаб на мисленето и родолюбие.  

В нашето училище сме заложили точно на това! 

Надежда Гълъбова
[email protected]

Надежда Гълъбова e завършила АЕГ, Бургас, английска филология и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010  защитава и международен сертификат за преподаване на английски език (CELTA) пред Cambridge Assessment English. Има над 20 годишен опит в преподаването както в частния, така и в държавния сектор. Тя споделя, че работи с убеждението, че системата на държавното образование има нужда от промени и това училище е мястото, където положителните промени могат да се случат. Основната й цел е да насърчава у децата  критично мислене, екипна работа, креативност и последователност.

 

 

Ивелина Колева
[email protected]

Образование: АЕГ Гео Милев гр Бургас
АА Business and management ;St Petersburg college, Florida, USA
Магистър Английска филолофия, ВТУ „Св Св Кирил и Методий“, гр В. Търново
Магистър Международни Икономически Отношения, УНСС, София

Икономист с опит в сферата на маркетинга и рекламата в голяма международна фармацевтична компания
Преводач, лингвист и експерт с опит в публичния сектор с европейски проекти и програми.
Опит в теория и практика при прилагането на компютърни програми и технологии, обучения по съвременни методи, организация и участия в редица международни събития, комуникация и контакти с европейски институции. Тук съм, защото вярвам, че образователната система в България може да подготви качествени специалисти, които да предложат умения на глобално ниво. Това ще бъдат хора, които ще са търсени и конкурентноспособни навсякъде по света. От нас зависи заедно с обучителните програми да разширим и техния мироглед и обща култура, така че да бъдат утрешните граждани на света, от които планетата има нужда.

Надежда Куманова
[email protected]

There is no substitute for hard work – Thomas Edison 

В съвремие, където английският език е буквално „навсякъде и във всичко“ и където глобално резултатите са желани „тук и сега“, си е истинско предизвикателство да преподаваш английски език. По принцип, ученето на език, на какъвто и да е чужд език, е преди всичко усърден труд и много вложени часове  в съзнателни (понякога скучни) усилия. Опитвам се да създам нагласа в учениците си за постоянство и самодисциплина, за организираност, за осъзната отговорност, че всеки ден положен труд в ученето на езика е брънка в редицата от малки стъпки към голямата цел. Както гласи една китайска поговорка, ученето не е зрелищен спорт! Но за нашите млади кандидат- програмисти е мотивиращо, че ученето на английски език ги подготвя за тяхното бъдеще. 

Ирена Георгиева
[email protected]

Завършила съм висше образование „Приложна лингвистика – френски и италиански език“ във ВТУ“ Св.св. Кирил и Методий“ и  Английска филология в ШУ „Епископ К. Преславски“.
С почти 20-годишен преподавателски опит както в държавно, така и в частно училище.
Да си добър учител, означава да умееш да преподаваш качествено и на разбираем език, да се съобразяваш с индивидуалните потребности на учениците, да не спираш да усъвършенстваш себе си, и да успяваш да мотивираш учениците да реализират идеите си. Смятам, че учителят не трябва да се ограничава с тематични планове, а да има свободата да избира различни подходи, съобразени с възможностите на класа. Моята роля е да ги науча да мислят, да търсят и да се развиват.

 

Немски език Надежда Апостолова
[email protected]

Завършила специалност немска филология като магистър във ВТУ „Кирил и Методий“. Повишавала е квалификацията си в обучителни курсове на Гьоте Институт в Кьолн, Бон и Брюксел.
Има дългогодишен опит като учител по немски език във всички нива на училищното образование.
Стремя се освен да обучавам учениците по предмета, така и да търся начини за повишаване на тяхната мотивация за учене, защото тя е в основата на успешното обучение.
Радвам се, че ПГПКИ гр. Бургас ми дава възможност да прилагам иновативни технологии за подобряване качеството на обучението.

Немски език Магдалена Иванова
[email protected]

“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”

J. Wolfgang von Goethe

„Този който не владее чужди езици, не познава и своя собствен“- звучи парадоксално, но изучаването на чужд език действително те кара да вникнеш детайлно в същината и логиката на майчиния. Немският език притежава невероятно лексикално богатство, логична и структурирана граматика и красива мелодия, което дава необятна свобода на изказа. Убедена съм, че владеенето на немски език дава сериозно предимство на бъдещите IT специалисти на ПГКПИ и ги прави по-конкурентоспособни в бъдещите изяви на трудовия пазар.

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАТИКА и ТЕХНОЛОГИИ

Информатика и Информационни технологии Виктор Стоев
[email protected]

Завършва висше образование бакалавър – Университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, специалност Електроника. Участвам в занимания по интереси и ръководя курс по компютърно моделиране и роботика – Ардуино за начинаещи. Лидер и координатор съм в Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата), която е водеща международна младежка организация за личностно развитие и постижения.

Целта на образованието е да поставя в центъра ученика. Да се фокусира върху индивидуалните способности и включване на учениците в процеса на обучение. Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощряват. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и развива, за да се постигнат положителни промени в личността на младите хора и да се овладяват трайни знания, умения и навици.

 

Информатика и Информационни технологии Красимир Ватев
[email protected]

Средното си образование завършва в Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский гр. Бургас със специалност Системно програмиране.

Образованието си продължава в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас специалност Софтуерно инженерство. През втората година от следването си започва да преподава извънкласни дейности в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Участва в обучението по „Роботика за деца от 7 до 12-годишна възраст в ОУ „Александър Георгиев- Коджакафалията“ гр. Бургас. От септември 2020 година е назначен като учител по програмиране в ПГКПИ. Съвместно с тези дейности провежда занимания по интереси „Роботика в СУ Димчо Дебелянов гр. Бургас. 

В работата си с учениците използва иновативни методи на обучение. Привърженик е на модерните технологии и иска учениците, на които преподава,  да бъдат успешни личности и добре подготвени ИТ специалисти. 

Информатика и Информационни технологии Димитър Янакиев
[email protected]

Завършил Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский” гр. Бургас със специалност Системно програмиране, продължава образованието си в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас със специалност „Компютърни системи и технологии“. Започва работа като външен лектор в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации с интерес към програмирането на микроконтролери и от Септември 2020 година започва работа като учител по информатика и информационни технологии. През същата година придобива квалификации като инструктор от Cisco академия и графичен дизайн на „SolidWorks“. Текущо се занимава с клубовете по програмиране на хуманоидни роботи, микроконтролери и „Графичен дизайн“ в извънкласни дейности
Търси и усъвършенства желанието за иновативно мислене в своите ученици и окуражава мисленето „извън кутията“. „Искам да чуя отговор, независимо дали е прав или грешен, важното е да не спирате да мислите“

Информатика и Информационни технологии Мариана Енчева
[email protected]

Информатика и Информационни технологии Мирослав Жеков
[email protected]

Професионалното ми обучение е в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност музикална педагогика с поп и джаз пеене. Образованието си продължава в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас специалност Софтуерно инженерство. В момента преподава извънкласни дейности в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.
Обичам технологиите и вярвам, че чрез тях можем да създадем невероятни музикални произведения и етюди, които да докоснат душата ни.

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Математика Даниела Кирова
[email protected]

Даниела Кирова  преподава математика на бъдещите IT специалисти от ПГКПИ.

Щастие е за мен, че мога да предам любовта си към математиката, защото няма друга наука, която  разкрива по-ясно хармонията на природата. Както е казал Леонардо да Винчи:  „Нито едно човешко изследване не може да се нарече истинска наука, ако не е минало през математически доказателства.“ Силно се надявам това да разберат и моите ученици!

 

 

Математика Гергана Павелова
[email protected]

Завърших средното си образование в Немска Езикова Гимназия Гьоте, гр. Бургас, гимназия с традиции и отлична школа за по-нататъшното развитие на всеки млад човек. Бакалавърската и магистърската ми степен са от Икономически Университет, гр. Варна, след което придобих педагогическа правоспособност в БСУ.

Вярвам, че днешните ученици са голямо предизвикателство за всеки един преподавател и за да успее човек да достигне до тях, трябва да излезе от рамките и да бъде креативен, както в работата, така и в отношението си към учениците. Упоритият труд винаги се възнаграждава под формата на професионална реализация и аз вярвам, че всяко дете, което учи при нас, след години ще оцени отличната си подготовка, получена тук, като най-важният старт и основа за бъдещите си успехи.

И както е казал Пабло Пикасо: „Действието е основният ключ към успеха.“

Така, че дерзайте и успехът ви е гарантиран!

Математика Мариана Колева
[email protected]

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

История и география Виолета Иванова
[email protected]

Магистър по история и география, ВТУ“СВ.св.Кирил и Методий“

Притежавам III ПКС

Над 20 години стаж като учител

Историята и географията са едни от най-древните науки и сред любимите на учениците.Използването на новите технологии в обучението прави образованието по-атрактивно и привлекателно .

В учителската професия е необходимо да бъдеш търпелив, толерантен и безкомпромисен в случаите, в които това се налага. Надявам се да помогна на учениците да формират своя мироглед и да израстнат като всеотдайни и добри хора.

 

 

История и география Андреяна Стоянова
[email protected]

Образование – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Преподава география и икономика на учениците от ПГКПИ.

В 21 век не е лесно един съвременен млад човек да харесват една толкова древна наука като географията. За мен е удоволствие и в същото време огромно предизвикателство да науча учениците, че пред географията днес стоят нови задачи за разрешаване, както и това, че тя не е наука, изпълнена само с факти. Географията свързва природата и обществото, чрез нея учениците могат да разбират и обясняват световните природни и обществени процеси и явления, чрез нея разбираме по-лесно света, в който живеем.

Училището трябва да учи децата на това, което ги очаква в реалния живот, а една от съвременните задачи на географията е всеки човек да притежава както обща, така и дигитална географска култура, да бъде ориентиран в пространството  и заобикалящата го среда.

Философия, гражданско образование и икономика Христо Симеонов
[email protected]

Завършил съм две висши образования: магистър по Философия в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“ и магистър по Икономика и финанси в Икономическия институт на БАН в град София  в съвместна магистърска програма с Великотърновския университет. Имам специализация по Публичен мениджмънт от Института по урбанистика към университета „Еразъм“ в гр. Ротердам, Холандия. Сертифициран съм като училищен медиатор и като такъв съм използвал своите познания и умения при разрешаването на конфликти в своята педагогическа и административна работа. Участвал съм в множество национални и международни проекти, семинари, конференции.
Учител съм с 28 години педагогически стаж, от които 9 години съм заемал длъжността заместник-директор в АЕГ „Гео Милев“, гр. БургасГорд съм, че съм бил през годините учител на  над 3700 ученици, които днес са успешни хора, заемащи престижни позиции в България и по света.
За мен учителската професия е в по-голямата си част призвание и дар отколкото заучаване на методики. Педагогиката е изкуство, което за да се случи е необходимо вдъхновение. Парадигмите в образованието подлежат на непрекъсната промяна, което изисква  постоянно усвояване на нови педагогически техники и технологии. Ученето през целия живот е условието за успех на  педагогическия специалист.
Самонасоченото  образование е гаранция за откриването на таланта на всеки човек, за осъществени мечти,  благоденствие на духа и като следствие за сигурност на всички нас.  https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms/discussion
Предметите, които преподавам покриват широк спектър от човешкото знание. Като магистър по философия, с квалификация  преподавател по социално-политическите дисциплини преподавам „Философия“. Като магистър по икономика и финанси преподавам „Икономика“ в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. 
Отдаден съм на това да науча  учениците в ПГКПИ колко е важно да подчиняваме всичко на една крайна цел – човекът и неговото благоденствие; да създам и развия  клуб по Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ; да покажа и да науча децата (доколкото е възможно) на основните техники в медиацията за управление на конфликтите; да запаля учениците по европейската тематика, да ги мотивирам да изучават Европейския съюз и да участват в Програмата на Информационното бюро на ЕП в България – „Училище посланик на ЕП“. 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Химия Дарина Кандарова
[email protected]

 

Завършила съм Шуменски университет „Константин Преславски“, специалност биология и химия. Преподавател съм от 25 години. Имам II професионална квалификационна степен.

В работата си се стремя да покажа на моите ученици забавната и полезна страна на природните науки. Да оценят красотата и хармонията на процесите в природата, за да приемат нейното опазване за лична кауза.

 

 

 

Биология Даниела Стоянова
[email protected]

Завършва гимназиалното си образование в  АЕГ, гр. Бургас. Притежава магистърска степен „Биотехнологии“  и учителска правоспособност, придобита в СУ „Св. Климент Охридски“. В сферата на науката проявява задълбочен интерес към молекулярната биология и генното инженерство. 

Като човек, отдаден на професията си, вярвам, че да си учител е енергия, която има сила да променя. Като учител по Биология и здравно образование се старая да възпитам здравна и екологична култура в учениците и да запаля интереса им към науката, която се развива изключително бързо, благодарение на постиженията на технологиите. Генетиката, биомедицината и други клонове на биологията отдавна вървят ръка за ръка с  програмирането.  

Старая се да поднасям материята на учениците по интересен и достъпен начин, използвайки интерактивни методи на преподаване. Критичното мислене на учениците, трансфера на информация и препратките към реалния живот са ключови за постигане на трайни знания и развиване на ключови компетентности. 

Физика и астрономия Христина Христова
[email protected]

Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистърска степен по физика и химия. От 1999г. съм учител по физика. Защитила съм трета професионално- квалификационна степен със специализация „Детско- юношеска и училищна психология“ към Тракийски университет- Стара Загора.

Моята философия е „ В центъра поставям ученика“. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. Основните ми задачи са: да подпомогна подготовката и да предизвикам интерес на учениците към природните науки, да развия в тях самостоятелност и логическо мислене.

Мотото ми е: Не е важно да си велик, достатъчно е да даваш най- доброто от себе си.

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ СПОРТ И ИЗКУСТВО

Физическо възпитание и спорт Иван Ангелов
[email protected]

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.
Използването на иновативни методи при обучението зедно със здравословната насоченост на
физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържа с често провеждане на състезания по видове спорт и игри. Това помага на учениците да развият своите личностни качества –дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.

Треньор съм по плуване и аз самият съм състезател.

 

 

Физическо възпитание и спорт Гергана Стоянова
[email protected]

 

Изобразително изкуство Златка Коева
[email protected]

Завършила съм изящни изкуства –„Графика“ във факултета по изобразителни изкуства във Велико Търново. Работя с учениците и им помагам да изграждат своя талант. Работя живопис и графика.

Учениците ми имат множество участия в изложби и спечелени чуждестранни конкурси. Успешно кандидатстват в университети в страната и чужбина. Вярвам, че изкуството ни прави по-добри, отключва въображението ни и ни сплотява като личности в името на различни каузи.

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

Физическо възпитание и спорт Пею Узунов
[email protected]

Старши възпитател и учител по физическо възпитание и спорт. Пета квалификационна степен. Дългогодишен учител и треньор по хандбал с над тридесет и девет години трудов стаж по специалността.
Физическо възпитание и спорт Георги Георгиев
[email protected]
Занимания по интереси Росица Петрова
Физическо възпитание и спорт Васко Василев
[email protected]