Изпити

Поправителните изпити за учебната 2020-2021 година ще се проведат от 6 до 8 юли включително по следния график:

Английски език 9 клас                                           6 юли 2021
Математика 8 клас                                                  6 юли 2021
История и цивилизация 10 клас                         6 юли 2021
Информационни технологии 8 клас                  6 юли 2021
Увод в програмирането – теория 8 клас             7 юли 2021
Увод в програмирането – практика 8 клас        8 юли 2021
Увод в програмирането – практика 9 клас        8 юли 2021
Увод в алгоритмите и СД – теория 10 клас      7 юли 2021
Увод в алгоритмите и СД – практика 10 клас  8 юли 2021
Програмиране – практика 10 клас                        8 юли 2021
Увод ООП – практика 10 клас                                 6 юли 2021

Изпити за промяна на оценка в края на първи гимазиален етап

В края на обучението в X клас, учениците получават Удостоверение за завършен първи гимназиален етап и имат право да се явят на
изпити за промяна на окончателна оценка по предмети изучавани от VIII до X клас. При завършване на първия гимназиален етап се допуска провеждане на изпити след приключване на учебните занятия съответно за Х клас.
• Ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка,
• Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка
• Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо.
• За учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.