Изпити

Поправителните изпити за учебната 2021-2022 година ще се проведат от 9 до 14 септември включително по следния график:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Формат на изпита /продължи-телност Срок и място за оповестяване на резултатите
Математически основи на програмирането – теория – XI клас 9.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022   в Школо.бг  и по ел.поща
Програмиране – теория на професията – IX клас 09.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Математика 12.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Разработка на софтуер-теория на професията – XI клас 12.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Български език и литература 13.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Обектно-ориентирано програмиране-практика – XI клас 13.09.2022, 9:00 часа, U104 Практически – 4 часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Химия и опазване на   околната среда 14.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща
Обектно-ориентирано програмиране-теория XI клас 14.09.2022, 9:00 часа, U104 Писмен – 3 астр. часа до 15.9.2022     в Школо.бг      и по ел.поща

Изпит за самостоятелна форма на обучение – 12.09.2022 г. от 9:00 часа в зала U104 История и цивилизация – писмен 3 астр. часа.

Изпити за промяна на оценка в края на първи гимазиален етап

В края на обучението в X клас, учениците получават Удостоверение за завършен първи гимназиален етап и имат право да се явят на
изпити за промяна на окончателна оценка по предмети изучавани от VIII до X клас. При завършване на първия гимназиален етап се допуска провеждане на изпити след приключване на учебните занятия съответно за Х клас.
• Ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка,
• Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка
• Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо.
• За учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.