Самостоятелна и индивидуална форма

Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение. За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет. Лица, навършили 16-годишна възраст;

  • Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик
  • Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.
  • Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

Процедура преместване в самостоятелна форма