Училището за програмисти обявява свободни работни места за ЗАС/ТРЗ, секретар и домакин

Нови работни места обявява Гимназията по програмиране в Бургас. Този път учебното заведение търси кадри за следните позиции – Завеждащ административна служба / специалист по ТРЗ, секретар и домакин.

Документите, които кандидатите трябва да представят и за трите позиции са: заявление до Директора, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование, документ за владеене на английски език на ниво от Общата европейска езикова рамка /при наличност/, трудова книжка, мотивационно писмо и декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Задължително ще се изискват кандидатите да имат завършено икономическо образование /за длъжността секретар – средно специално или висше образование/, познания в областта на трудовото и гражданско законодателство, нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование и държавните образователни изисквания, основни технически познания по технологиите Office, електронна поща и интернет.

Предимство на кандидатите за ЗАС/ТРЗ и секретар ще носят владеенето на английски език на ниво В2, (С1) от Общата европейска езикова рамка, опит като завеждащ административна служба и специалист труд и работна заплата / опит като секретар / опит като домакин, опит в работата с дигиталните платформи, опит в работа с TERES – софтуер за изчисление на работната заплата, планиране, оптимизиране и отчитане на труда – за ЗАС/ТРЗ, а за домакин – опит със софтуер за складова наличност.

Гимназията предлага постоянно работно място в модерно обзаведени и оборудвани кабинети, по-висока основна работна заплата от определената за длъжността в Наредба № 4 от 20.04.2017 г., допълнителни трудови възнаграждения за водене на училищната документация, за работа по проекти в гимназията, възможности за участие в квалификационни форми за обучение в страната, ползване на ученическия автобус и ученическия стол.

Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, чрез формата Кандидатствай за работа на сайта на гимназията. Подаването на документите ще се извършва в срок от 21.05.2018 г. до 10.06.2018 г. Всички изисквания и критерии са публикувани на сайта и във Фейсбук страницата

ЗАС§ТРЗ
Секретар
Домакин

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени в срок до 15.06.2018 г. на електронната поща за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

За допълнителна информация можете да ни пишете на e-mail: [email protected]