ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации работи по различни проекти. Един от проектите на гимназията е насочен към усъвършенстване на уменията на учителите и запознаването им със световни педагогически практики. Една образователна институция е успешна тогава, когато всички в нея са ангажирани активно със своето израстване. В ПГКПИ вярваме, че, ако искаме учениците ни да са мотивирани и да се стремят към високи постижения, преподавателите също трябва да работят усърдно за надграждане на своите умения.

Основните цели на мобилностите по проекта ERASMUS+K1 са:

 

  1. Оказване на професионална подкрепа на учителите с цел повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с учениците;
  2. Подобряване равнището на ключовите компетентности и умения на учителите, свързани с използването на цифровите технологии в обучението;
  3. Развиване на дидактически умения за разработване на електронни обучителни ресурси, съответстващи на потребностите на учениците на “цифровото поколение”;
  4. Запознаване и интегриране в учебната програма на образователни мобилни приложения и дигитални инструменти за разработване на електронно учебно съдържание;
  5. Увеличаване на капацитета на професионалните способности на учителите по чужди езици и другите основни предмети в ПГКПИ с цел използването на по-гъвкави и ефективни методи за обучение, основаващи се на прилагането на цифровите технологии, а именно изработването на електронни обучителни ресурси и онлайн публикуването и интегрирането им в учебната програма;
  6. Развиване на умения у учителите, които да подпомагат учениците да се включват по-пълноценно в различните форми на Активното учене, както и да демонстрират по-голяма степен на автономно учене.

В периода от 2 до 8 май 2021 г. беше реализирана успешно първата заложена преподавателска мобилност на г-жа Велика Гюлемерова в Барселона, Испания. Темата на обучението беше: Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools. Преподавателят Алесандро Пумпо се постара не само да представи модерни решения за разнообразяване на учебния процес и за ангажирането на вниманието на учениците, но и да запознае учителите с културата и спецификите на Барселона.  Обучението беше ползотворно, защото беше дадено време да се отработят различните образователни приложения. На учителите бяха поставяни атрактивни задачи, целящи осмислянето на приложимостта им в реалния обучителен процес, но и да им докажат, че тяхната роля е да бъдат ментори, вдъхновители, а същинският творчески процес трябва да бъде предоставен на учениците.

Всички от Europass Teacher Academy вярват, че обучителният процес е успешен и ползотворен тогава, когато фокусът е насочен към творческия потенциал на учениците. В 21 век учителят трябва да бъде лидер, ментор, който помага на учениците при взимането на решения. Най-важното, което трябва да направи съвременният преподавател, е да “избяга” от скучната роля на лектор, който води безкрайни монолози, а да се насочи към провокирането на питания и търсенето на решения. Технологиите са нещо, от което не можем да избягаме, те са бъдещето. Нашата роля е да научим младите хора да бъдат не просто ползватели, а създатели на дигитално съдържание – независимо дали това ще бъде мисловни карти, тестове, учебни видеа, подкастове и т.н.