ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Уважаеми ученици, желаещи да бъдат част от този обичащ технологиите екип и да усъвършенства себе си всеки ден в специално създадена дигитална среда. За да можете да кандидатствате в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации трябва да е обявено свободно място на сайта на гимназията и в сайта на РУО – Бургас.  Проектът на процедурата за прием прилагаме тук:

    1. Настоящата процедура има за цел да определи реда, критериите и отговорностите на участниците в образователния процес: ДЛЪЖНОСТНИТЕ лица, директор, педагогическия съвет, учители, ученици и родители при прием на ученици на свободно място в училището.
    2. Процедурата е разработена на основание чл. 147 от ЗПУО във връзка с изпълнение на разпоредбите на глава Пета Преместване на ученици на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

За прием на ученици в VIII клас е валидна процедурата провеждана от МОН. Документи се подават в училищата гнезда.
За прием на ученици в IX и X клас можете да прегледате проекта на 4.1.8 Процедура прием на ученик в VIII, IX,X клас
Моля да имате в пред вид, че в в IX и X клас, гимназията предвижда изпити по английски език и програмиране/C++/.
IX клас
– Английски език – ниво B1.1,
– Програмиране по конспект, темите за VIII клас Увод в програмирането
X клас
– Английски език – ниво B1,
– Програмиране по конспект, темите за IX клас Програмиране
Въпроси можете да задавате на [email protected]

Свободни места за прием на ученици в X клас за учебната 2021-2022 учебна година.
Приложно програмиране – 2 места
Програмно осигуряване – 1 място
Подаване на документи се извършва онлайн https://forms.gle/UTt5Fbs7EVeaMBZn7
Краен срок за подаване на документи  30 август 2021 до 12:00 часа