ДЗИ 12 клас

Наредби за провеждане

Наредба №3 за организация и провеждане на държавни зрелостни изпити.

Наредба №1 за организация и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация

Теми за дипломни проекти

Теми на дипломни проекти за специалност Приложно програмиране
ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2023
ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2024

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия май-юни:

 • Български език и литература
  – 17 май 2024 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация
  – 20 май 2024 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Практика за придобиване на професионална квалификация
  – 21 май 2023 г. от 8:30 часа XII A и XII В клас
  – 22 май 2023 г. от 8:30 часа XII Б и XII Г клас
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание
  22 – 30 май 2024 г.

График с дейности:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до практически изпит по професията

Оценяване на изпитните работи от комисии

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.
На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2/ тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
По време на държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията всички необходими материали и технически средства се предоставят от училището.