ДЗИ 12 клас

Съгласно заповед № ОВД-01-1152/09.06.2023 г. на Директора на ПГКПИ, разглеждането на писмените работи на зрелостниците явили се на ДЗИ майска сесия на учебната 2022-2023 г. може да се осъществи лично при спазване на следните условия:

1.       Предварително подадено заявление, входирано в учебен отдел.

2.       Представяне на служебната бележка за допускане до ДЗИ.

3.       График – 15.06.2023 г. (четвъртък) от 8:00 ч. до 15.00 ч.

Наредби за провеждане

Наредба №3 за организация и провеждане на държавни зрелостни изпити.

Наредба №1 за организация и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповеди за провеждане на ДЗИ

Теми за дипломни проекти

Теми на дипломни проекти за специалност Приложно програмиране – ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия май-юни:

 • Български език и литература
  – 19 май 2023 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация
  – 23 май 2023 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Практика за придобиване на професионална квалификация
  – 25 май 2023 г. от 8:30 часа XII A и XII В клас
  – 26 май 2023 г. от 8:30 часа XII Б и XII Г клас
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание
  – Информационни технологии
  30 май 2023 г. 14:00 часа
  – Информатика
  31 май 2023 г. 14:00 часа

График с дейности:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
– 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до
– 18.05.2023 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до
 – 18.05.2023 г.

Оценяване на изпитните работи
– 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до
– 09.06.2023 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.
На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2/ тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
По време на държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията всички необходими материали и технически средства се предоставят от училището.