ИТ гимназията търси учител по корейски език

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации търси учител по корейски език, който да реализира обучение по корейски в езиковите гимназии и двете иновативни училища в Бургас. Целта е да насърчат иновативните подходи в обучението и общуването с учениците.
Ето и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите:

  1. Владеене на корейски език и международен сертификат TOPIK.
  2. Висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, с присъдена професионална квалификация „учител“;
  3. Основни технически познания по технологиите Office, електронна поща и допълнителните ѝ услуги, интернет;
  4. Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5. Да не сте лишени от право да упражняват професията;
  6. Да не страдате от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците;
  7. Да нямате прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност.

Предимство за кандидатите ще бъде ако са живели в Корея и познават обичаите и традициите от различните области.

Korean teacher job ad EN

Korean teacher job BG

Документите за кандидатстване, архивирани във файл с Вашето име и фамилия на латиница, се подават в срок от 16.08.2018 г. до 24.08.2018 г. в електронен вид, на e-mail: [email protected] .

Списък на изискуемите документи:

  1. Мотивационно писмо;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
  4. Документ за придобита квалификация „Учител“;
  5. Документ за владеене на английски език на ниво минимум В2 от Общата европейска езикова рамка; Международно признати сертификати за правоспособност;
  6. Учителско портфолио;
  7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец, подписана и сканирана (виж по-долу).
  8. В срок до 27.08.2018 г. допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени на електронната поща за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.