КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В IX КЛАС

Класиране на кандидатите по бал и входящи номера за свободно място в гимназията:

 

2989 487,5
2990 343
2996 302

Моля кандидата класиран на първо място да заповяда за записване в ПГКПИ – Бургас до 19.08.2019 за записване.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации обявява едно свободно място за обучение на ученик в IX клас, специалност Програмно осигуряване за учебната 2019-2020 година. Специалността е с интензивно изучаване на английски език през първата учебна година, по учебен план 648 часа. Преместването се извършва при спазване условията и реда на РАЗДЕЛ IX от ЗПУО и ГЛАВА V – чл.101, чл.102,чл.103,чл.104, чл.106,чл.108 от Наредба №10 / 01.09.2016 г и Изменение и допълнение – ДВ, бр. 32 от 2019 г.за организацията на дейностите в училищното образование.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище. В случай, че ученикът е класиран и му е предложено мястото, то родителят/настойникът и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

Желаещите да кандидатстват трябва да подадат документи до 17,00 часа на 25.07.2019 година, като използват формуляра:
Кандидатстване за свободно място след завършен VIII клас!

Класирането ще се извърши от училищна комисия, която ще оцени кандидатите по следните критерии:

  1. Оценките по математика и физика от Свидетелството за завършен седми клас, оценката по български език от НВО и утроената оценка по математика от НВО;
  2. Оценка по английски език/интензивно обучение/в VIII клас, преобразувана в точки;
  3. За всяко призово място от национални и международни състезания, включени в календара на МОН – първо място 3 т, второ място – 2 точки, трето място – 1 точка;

Общият бал на кандидата ще определи неговото място в крайното класиране, за записване ще бъде поканен кандидатът с най-много точки. Резултатът от класирането ще бъде обявен на сайта на гимназията и с уведомително електронно писмо изпратено до всеки кандидат до 26.07.2019 година!

Оригиналите на документите трябва да представите след като сте поканен за записване!

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.