COLLABORATION TEAM ИЛИ КАК ОБЩУВАМЕ И РАБОТИМ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Екипното сътрудничество е подход за комуникация и управление на проекти, който изисква иновативното мислене и равното участие за постигане на целите. Докато думата сътрудничество се отнася до акта на работа с някой, за да произведе нещо, екипното сътрудничество по проект също включва корпоративна култура и технологии. Целите на екипното сътрудничество включват завършване на проекти бързо и ефективно, съвместно решения за мозъчна атака и даване на усещане за успех на всички членове на екипа.

В обучителната програма на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации една от основните дейности през годината е серия от проектни дейности, които имат за крайна цел създаване на дигитален продукт. На 1 и 3 юни 2020 година ще се състои представянето на над 40 екипни разработки от учениците на гимназията. Те трябваше да работят основно онлайн използвайки Teams, като един от критериите за оценяване е интензивността на тяхната електронна работа измерена от платформата. Темите на проектите са изключително интересни и включват както опазване на оклолната среда, така и бизнес решения за стартиране на икономическа дейност. Едни от основните препоръки към екипите са:
   Комуникация –  предоставяне на ясни инструкции, искане на разяснения при необходимост и изслушване на всички членове на екипа. Един от аспектите на правилната комуникация е да има роля в екипа, койтято се грижи за членовете да споделят файлове, да правят виртуални обаждания и да изпращат актуализации в реално време.
 Прозрачност – Наред с отворените линии на комуникация, диалогът трябва да бъде прозрачен. Това включва поставянето на ясни цели, определянето на ролите и отговорностите и информирането на членовете, когато възникнат проблеми.
 Ангажиране  – Задържането на членове в екипа, ангажирани и заинтересовани от сътрудничество, ще направи проекта като цяло по-ефективен. Това може да се постигне чрез идентифициране и увеличаване на силните страни на всеки член на екипа, тъй като всеки човек ще внесе нещо ценно в проекта.
Компромис – Ако възникнат разногласия, членовете на екипа трябва да са готови да направят компромис за най-добрия интерес на групата. Изборът на членове на екипа с положително отношение, които са готови да се срещнат в средата, гарантира, че целият екип като цяло ще бъде по-успешен.
Управление на конфликти – Ефективното сътрудничество в екип може да доведе до минимални конфликти, но трябва да се въведе стратегия за управление, ако възникнат тези проблеми. Управлението на конфликтите може да се обработва индивидуално с ръководителя на екипа или като групов разговор.
 Надеждност – След като се определят целите и задълженията за всеки член на екипа, работата на целия екип е да носи отговорност. Сътрудничеството на екипа ще се провали, ако определени членове на екипа не изпълнят ангажиментите си и се нуждаят от други, за да си преодолеят слабите места.
 Разнообразие – Наличието на екип с разнообразен набор от умения, опит и перспективи ще насърчи по-цялостен подход за сътрудничество в екипа.

Всичко това ще проследим в работата на екипите от ученици в гимназията и вярваме, че те ще представят на 1 и 3 юни прекрасни проекти. Успех!