ДЕБАТИ И ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО

Клуб „Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ“ бе създаден за ученици от IX и X клас във връзка с желанието им да развиват у себе си социални умения, които в най-голяма степен отговарят на техните специфични интереси и таланти. На определен етап от работата му се включиха и ученици от VIII клас. 

Основна цел на заниманията в клуба е да бъдат развити у учениците умения за водене на конструктивен спор, говорене пред публика, съставяне на разбираема, градивна и достъпна реч с ясно формулирана теза с точни аргументи и конкретни доказателства.  

През 2020-2021 учебна година участниците  имаха възможност да получат  допълнителни познания по темите и понятията включени в програмата на клуба – демокрация, права на човека, Европейски съюз и неговите институции, социална държава, екологични проблеми пред световното човечество, образованието днес и в бъдеще и др. 

Двама от представителите на клуба  защитиха убедително свои есета на ежегодната Национална философска конференция като  Елина Генова от VIIIб клас зае почетното 3 място. Шест ученици от класа участваха в обучение за дебти на акологична тематика, проведено от фондация „Екообщност“.  Изразявам искрена надежда, че все повече ученици ще изявяват осъзнато  желание да развиват своите ораторки умения в клуб „Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ“.
Публичната изява на клуба се състоя на 10 май и беше на тема “Това правителство вярва, че членството на България в Европейския съюз носи огромни ползи за развитието на страната по пътя на демокрацията и социалното благоденствие. “. Отборите бяха съставени от трима ученици и се включиха родители.

Ръководтел на клуба: Христо Симеонов