ПРОГРАМИРАМЕ БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД

По проекта “Future cities – SSS” ученици осъществиха изследване, селекция, анализ и обобщение на екологичните проблеми и намиране на информация за градовете, които са открили и приложили най-добрите екологични решения и са ги превърнали в интелигентни градове. Работата по проекта включва проучване на местната градска среда и абиотичните, биотичните и антропогенните фактори на градската зона, изследване на околната среда, анализ и определяне на екологичните проблеми от първостепенно значение. В резултата на сътрудничеството ни с “Иновационни системи” учениците отбелязаха и заснеха част от дърветата в парковите зони на града. Програмираха приложения, които обучават хората как да опазват зелените градски зони. Запознаха се с новата „зелена система“ на град Бургас. Уникалната дигитална карта дава изглед на града под няколко различни слоеве, включително визуализира всички зелени зони. Платформата предоставя възможност за много точно очертаване на междублокови пространства, зелени площи, както и маркиране на всички дървета на територията на града. Младежите направиха собствено проучване, като заснеха по райони отделни растителни видове и внесоха информацията в базата данни на сайта. За целта използваха акаунти с различни нива на достъп до системата, като за всеки растителен вид, учениците създаваха нов запис на платформата с подробна информация.
Училищата партньори в проекта от Гърция, Словения, Румъния и Полша стартираха с наша помощ процесите за описване на зелените зони в техните градове. Очакваме през октомври да споделим опит присъствено с тях. В продължение на една година онлайн сътрудничество между ученици и учители беше създаден мулти блог и са описани дейностите на екипите, които работиха върху теми свързани с устойчивото развитие на съвременните градове.