ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В БУРГАС

Екипът по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ, който ще се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“,  Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway, на откриваща пресконференция, която се проведе  на 12 август 2022 г. от 11 часа в конферентната зала на Културно-туристически комплекс Ченгене скеле, представи предстоящите дейности по проекта.

Присъстваха Петя Петрова – Началник на РУО – Бургас, Марина Дичева – Главен експерт от Областна администрация Бургас, Ивайло Трендафилов – Главен експерт от Отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции“ – Община Бургас, директори и учители от партньорските училища, с видеовръзка се включиха и преставители на норвежкия партньор Prios Kompetanse, както и граждани и гости на Бургас.

Представляващите обществен интерес дейности по проекта са:

Дейност 3. Разработване на образователни програми, която цели надграждане и утвърждаване на екологичното образование сред децата и учениците. В рамките на проекта се предвижда разработването на шест различни образователни програми относно кръговата икономика и рециклирането. Програмите са съобразени с Наредба 13/2016 на МОН и са по следните модули: 1. Вода, почва, въздух; 2. Енергия и климат; 3. Биоразнообразие; 4. Потребление и отпадъци; 5. Общество и околна среда; 6. Технологии и екология.

Всяка програма ще съдържа 4 модула, насочени към деца и младежи от всеки етап на предучилищно и училищното образование, както следва: за детска градина; за начален етап (I-IV клас); за прогимназиален етап (V- VII клас); за гимназиален етап (VIII-XII клас).

Всеки модул ще включва обучителен семинар за учители и 6 учебни часа специализирани лекции и 6 учебни часа практикум за всяка от 4 възрастови групи. Лекциите ще се водят от учителите, участвали в обучителния семинар.

Обученията ще се провеждат в три детски градини и девет училища от Бургас.

Дейност 4. Провеждане на шест образователни кампании, основани на разработените образователни програми. Чрез кампаниите ще се представят принципите на кръговата икономика, нормативната рамка в ЕС и Р. България във връзка с нея, постигнатите до момента резултати и предизвикателствата. Кампаниите ще допринесат за обогатяването на деца, младежи и техните учители с информация, теоретични и практически знания и умения относно кръговата икономика и рециклиране и свързаните с тях теми за управление на ресурсите, опазването на околната среда, повторна употреба на продукти от бита и др. Кампаниите ще представляват физическото изпълнение на планираните мерки в образователните програми. При провеждането на образователните кампании ще бъдат приложени добрата практика описана в настоящия проект, както и идентифицираните добри практики от работното посещение в Норвегия. Образователните кампании ще са насочени към обучаеми и обучители от 9 училища и 3 детски градини от община Бургас. Те ще представят конкретна теоретична информация, последвана от практически дейности по всяка една от темите на образователните програми: 1. Зелени предизвикателства; 2. Световният климат: мисли глобално, действай локално; 3. Съвършената форма е кръг; 4. Планета или пластмаса; 5. Волята да промениш – възможно е друго бъдеще; 6. Технологиите в услуга на бъдещето.

Предвиждат се няколко конкурса и кръгла маса по темите на проекта.

Повече за проекта можете да видите на сайта: https://green.codingburgas.bg/.