GO GREEN WITH SMART IT – ВДЪХНОВЯВАЩА ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕЩА В ГИМНАЗИЯТА

“Go Green with Smart IT” е проект, в който пет професионални гимназии в България, Франция, Испания, Португалия и Финландия обединяват усилията си в създаването на нови методи за обучение, в контекста на проблемите на опазването на околната среда и климатичните промени. Планираните дейности по проекта са свързани с въвеждането на иновативни практики, методи и инструменти в обучението. 

Участниците в проекта са ученици и учители, които се занимават с изучаването на ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) и Програмиране. На гости през септември при нас ще бъдат 35 учители и ученици, които ще реализират технологични проекти в рамките на една седмица, ще се запознаят с града и неговите околности, както и с екологичните градски решения.

Основните приоритети и теми на проекта са: 

  • ИКТ и развиване на дигитални компетенции; 
  • Екология – работа по проблеми, свързани с промени в климата и околната среда; 
  • Развиване на европейско самосъзнание и умения за междукултурно общуване. 

Основната цел на проекта е развиването на компетенции, знания и умения за работа с иновативни практики и намиране на иновативни решения на проблемите на околната среда и устойчивото развитие. 

Реализирани са обучения на учители по проблемите на устойчивото развитие, опазване на околната среда и климатичните промени, с цел използването на правилните инструменти, които ще им помогнат да интегрират в обучението развиване на осъзнатост у учениците по гореспоменатите проблеми. 

По време на реализирането на дейностите по проекта, учениците ще имат възможност да работят в малки групи и да търсят практическо разрешение на проблеми, свързани с темите на проекта. Работата в екипи ще даде възможност на учениците да развиват своите комуникативни умения за работа в екип и ще търсят устойчиви решения на поставените проблеми. Тази съвместна работа ще даде възможност на участниците да усъвършенстват също и нивото си на владеене на английски език, както и уменията си да функционират в мултикултурна среда. 

Ние имаме зелена лаборатория на открито в гимназията, където се отглеждат зелени растения по време на проекта. Всеки екип  работи върху мини-проект, който ще развие технически умения у учениците за работа с електронни бордове (Ардуино и Разбъри), за да реализират цел, свързана с подобряване на параметрите на околната среда. 

Създадени общи онлайн уроци от учителите по Информационни технологии, които ще бъдат разработени на платформата Мудъл, и интегрирани в Twinspace. Чрез онлайн срещи, участниците ще имат възможност да се запознаят и да работят заедно, преди присъствените дейности по време на петте мобилности. 

Всеки сборен екип създава видео материал, в който да представи своя мини-проект от началото до реализирането на целите си. Необходимостта участниците да представят стъпка-по-стъпка своя проект, ще даде възможност на учениците да усъвършенстват уменията си за презентиране на английски език, както и ще създаде увереност у участниците за публично говорене. Развитите умения по време на проекта ще бъдат признати с Europass. Учениците ще създадат и публикуват свое СV, което ще могат да използват за други мобилности. 

Дейностите по проекта на този етап ще се реализират в Бургас, като гостите по програмата ще бъдат настанени в Общежитието и всички технологични дейности ще се реализират в лабораториите на гимназията.