ПЪТЯТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УСПЕХ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ЗАПОЧВА ОТ УЧИЛИЩЕ

За втора поредна година 86 ученици от 11 клас в направление „Компютърни науки“ на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас и 5 от водещите ИТ компании в страната – Scalefocus, Musala Soft, Nemetschek, Technologica, Computermarket.bg, занимаващи се професионално със софтуер, се включиха в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, Дейност 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.

Проекта Ученически практики-2, дава възможност на учениците да се доближат до реална работна среда развивайки своите идеи и възможности. С помощта на своите наставници, учениците прилагат на практика своите идеи в проекти, които в бъдеще биха могли да служат на обществото в различни направления, като медицина, образование,  банкови системи, приложения за букване на почивка на местна почва, система за онлайн гласуване и др.