КОНКУРС ЗА ВИДЕОМОТИВАТОР „БЪДИ ОТГОВОРЕН КЪМ ПЛАНЕТАТА!”

Конкурс за видеоклип на тема „Бъди отговорен към планетата!“ организират ПГКПИ в партньорство с ПГЧЕ „Васил Левски“ и ОУ „Георги Бенковски“, Бургас по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.  Целта е насърчаване участието в процеса на разделното събиране на отпадъците от опаковки и да се стимулира опазването на околната среда.

Той започва на 16 октомври и продължава до 17 ноември (включително). Участници могат да бъдат ученици от I до XII клас, индивидуално или като екип до петима участници, които учат в училищата на територията на община Бургас. Малолетните и непълнолетните имат нужда от съгласие на родител.

Видеоклипът на тема „Бъди отговорен към планетата!“ трябва да е с продължителност до 60 секунди, както и да отговаря на следните изисквания:

  • Да е авторски видеоклип на участника/екип от участници

С оглед опазване на личните данни на трети лица, в заснетите кадри е допустимо да присъстват единствено участниците в конкурса или ако има повече ангажирани лица, от тях да бъде взета декларация за съгласие за заснемане и разпространение публично на видеоклипа.
Конкурс за видеомотиватор
prilozhenie-1-registratsionna-forma-konkurs-finalen
prilozhenie-2-deklaratsia-za-avtorstvo-finalna
prilozhenie-3-deklaratsia-ot-roditel-finalna