СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история, датираща от 1888 г., е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

От 1902 г. е учреден празникът на патрона на университета св. Климент Охридски. В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, денят на св. Климент Охридски, става патронен празник на Университета. От 1916 г. в резултат на официалното приемане на Григорианския календар в България годишният празник на Университета започва да се чества на 8 декември. Така с годините най-старото и престижно висше учебно заведение в България създава и утвърждава 8 декември като символна дата на университетската празничност. От началото на 1935 г. Софийският университет официално започва да носи името на своя патрон.

Постепенно Софийският университет „Св. Климент Охридски“ става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната. Той обхваща 16 факултета, всеки от които предлага разнообразен набор от специалности.

В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Геолого-географски факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, Стопански факултет, Богословски факултет, Медицински факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Департамент за езиково обучение и Департамент по спорт.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки. Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съставна част от учебния процес със студентите.

Като самостоятелен раздел от глобалната стратегия на Университета е развитието на международната дейност. Чрез нея в значителна степен се стимулират научните изследвания и се подпомага и усъвършенства учебният процес. Университетът има договорни отношения с над 80 университета от различни страни, стотици съвместни участия в международни проекти от различен тип и многостранни контакти с учени от целия свят.

***

С решение на Министерския съвет на Република България от 4 януари 2023 г. в гр. Бургас е разкрит филиал на Алма Матер. След по-малко от година с протокол № 13 от 27.09.2023 г. на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ и след одобрение от министъра на образованието и науката от 22.11.2023 г. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас придобива статут на асоциирано училище към Университета. С това бургаската гимназия става първото извън София и третото в страната асоциирано училище към Софийския университет след Националната природо-математическа гимназия и Националната гимназия за древни езици и култури.

Доц. д-р Боряна Пелова, директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и утвърден изследовател (R3) в значими научно-изследователски проекти в областта на приложенията на изкуствения интелект в бизнеса и финансите, е координатор на дейностите между ПГКПИ – гр. Бургас и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Централна ос на сътрудничество между двете образователни звена е осигуряване на висока експертиза в областта на изкуствения интелект, чрез която да се постигне синергия училище-университет-бизнес. Първите стъпки в тази посока вече са факт. Екипът на Стопанския факултет в сътрудничество с Филиала на СУ в гр. Бургас осигурява, както академична подкрепа в образователния процес на учените от Гимназията, така и подкрепа в кариерното ориентиране на младите таланти.

На прес-конференция, състояла се на 19.12.2023 г. в гр. Бургас, г-жа Димитрина Тодорва, директор на ПГКПИ – гр. Бургас, сподели: „Това са кариерни пътеки, които ще направят учениците ни успешни хора и ще им помогнат да изберат професия, свързана с технологии. Нашата гимназия преди две години откри две нови специалности за страната – програмиране на роботи и на изкуствен интелект. За това ни е необходима подкрепа от академичната общност. Градът ни вече има филиал на Софийския университет и сега надграждаме това ниво, като ще си сътрудничим с всички негови факултети за развитието на децата“.

Инициативи на преподавателите от университета са серия от лекции по математика, които ще се състоят в Регионалната библиотека на Бургас и практики свързани с реализиране на проекти свързани с изкуствен интелект, които ще се провеждат в гимназията.